INCOTERMS

 

  Tüm Taşıma Türlerini Kapsayan Deniz/İç Su Taşımalarını Kapsayan Tüm Taşıma Türlerini Kapsayan
EXW FCA FAS FOB CFR CIF CPT CIP DAP DPU DDP
Ticari
İşletmede
Teslim (EXW)
Taşıyıcıya
Teslim (
FCA)
 

Gemi Doğrultusunda Teslim (FAS)

Gemi Bordasında Teslim (FOB) Mal Bedeli veya Navlun (CFR) Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun (CIF) Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim (CPT) Taşıma Ücreti ve Sigorta Ödenmiş Olarak Teslim (CIP) Belirlenen Yerde Teslim (DAP) Boşaltma Yerinde   Belirtilen Yerde
Riskin Geçişi Alıcının
Tasarrufunda
Alıcının
Taşıma
Aracın
Gemi
Doğrultusunda
Gemi
Güvertesinde
Gemi
Güvertesinde
Gemi
Güvertesinde
Taşıyıcıda Taşıyıcıda Belirlenen
Yerde
Belirlenen
Yerde
Boşaltılmış
Belirlenen
Yerde
Ücretler/Masraflar 
Paketleme Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı
Yükleme Ücretleri Alıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı
Liman veya Belirlenen Yerde Teslim Alıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı
İhracat Prosedürleri Alıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı
Çıkış Terminal Ücretleri Alıcı Alıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı
Araca Yükleme Alıcı Alıcı Alıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı
Taşıma Masrafları Alıcı Alıcı Alıcı Alıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı
Sigorta * * * * * Satıcı * Satıcı * * *
Varış Terminal Ücretleri Alıcı Alıcı Alıcı Alıcı Alıcı Alıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı
İthalat Prosedürleri Alıcı Alıcı Alıcı Alıcı Alıcı Alıcı Alıcı Alıcı Alıcı Alıcı Satıcı

TİCARİ TERİMLER

TİCARİ TERİMLER AÇIKLAMA
Acceptable Quality Standard Kabul edilebilir kalite standardı
Acceptance Kabul
Acceptance bill ödenecek poliçe
Acceptance credit Kabul kredisi
Accepting bank Kabul bankası
Accreditation Akreditasyon
Actual export Fiili ihracat
Actual import Fiili ithal
Ad valorem duties Ad valorem vergiler
Additional Code Ek kod
Additional Protocol Katma protokol
Advance bill Avans poliçesi
Advertisement Reklam
Agent Acenta
Agreement Anlaşma
Air freight Hava navlunu
Air freight Hava taşıma
Air freight Insurance Hava taşıma sigortası
Airway bill Hava taşıma senedi
Amendment Tadilat
Anti-dumping duties Anti-damping vergileri
Applicant Akreditif amiri
Arbitrage Arbitraj
Arbitration Hakemlik
Assets/bonds Menkul kıymetler
Association Committee Ortaklık komitesi
Association Council Ortaklık konseyi
ATA Carnets ATA karneleri
ATR Document ATR belgesi
Auction Açık arttırma
Autonomous tariff system Otonom gümrük tarifesi sistemi
Average Avarya
Back freight Geri dönüş navlunu
Back order Karşılanmamış sipariş
Back to back credit Karşılıklı akreditif
Balance of foreign trade Dış ticaret bilançosu
Balance of payments ödemeler dengesi
Balance sheet Bilanço
Bale Balya
Bank acceptance Banka kabulü
Bank credit Banka kredisi
Bank receipt Dekont
Banker's indemnity or guarantee Banka teminatı veya garantisi
Barter Takas
Beneficiary Lehtar
Benelux Benelüks
Bern Union Bam Birliği
Best buy En uygun satın alma
Bilateral agreement countries Anlaşmalı ülkeler
Bilateral trade agreements iki-yanlı ticaret anlaşmaları
Bill Broker Kambiyo acentası
Bill of carriage Hamule senedi
Bill of credit Kredi Mektubu
Bill of entry Gümrük beyannamesi
Bill of exchange, draft (B/E) Poliçe
Bill of lading (B/L) Konşimento
Black list Kara liste
Black market Kara borsa
Blank acceptance Açık kabul
Blank Bill Açık poliçe
Blank cheque Açık çek
Blank endorsement Beyaz ciro
Blocked currency Bloke para
Bond, Bill Bono
Bonded goods Antrepolanmış mallar
Boycott Boykot
Brand name Marka adı
Break even point Başa baş noktası
Broker Komisyoncu
Brussels Tariff Nomenclature Brüksel Tarife Nomanklatörü
Buy-back Geri satın alma
Buyer Alıcı
Buyer's credit Alıcı kredisi
Buyer's market Alıcı piyasası
Buying rate Alıcı kuru
Cabotage Kabotaj
Capital Ana para
Capital Market Sermaye piyasası
Cargo Kargo
Carriage and insurance paid to CIP
Carriage Paid To CPT
Cartel Kartel
Cash discount Nakit iskontosu
Cash on delivery Mal karşılığı ödeme
Cash payment Peşin ödeme
CE Mark CE işareti
Certificate Sertifika
Certificate of Allied Ouality Assurance AQAP Belgesi
Certificate of analysis Analiz raporu
Certificate of circulation Dolaşım belgesi
Certificate of inspection Ekspertiz raporu
Certificate Manifacturing Competence İmalat Yeterlilik Belgesi
Certificate of origin (c/o) Menşe şehadetnamesi
Certificate of weight Çeki listesi
Certified invoice Tasdikli fatura
Charter contract Çarter Sözleşmesi
Charter-party Çarter parti
Check Çek
Check-list Kontrol listesi
Claim Sigorta talebi
Clause Kloz
Clearance outwards Gümrük çıkış izni
Clearing Kliring
Combined transport Bill of Lading Birleşik nakliye konşimentosu
Combined transport documents Karma taşıma vesaiki
Commercial agent/ representative Mümessil
Commission agent Komisyoncu acenta
Commodity exchange Mal borsası
Common carrier Taşımacı
Common Cııstonıs Tariff Ortak Gümrük Tarifesi (OGT)
Common market Ortak pazar
Comparative advantage Karşılaştırmalı üstünlük
Compensation Denkleştirme
Compensatory levy Fark giderici vergi
Competition Rekabet
Competitive prices Rekabetçi fiyatlar
Compound interest Bileşik faiz
Consignment distribütör Konsinye dağıtıcı
Consignation Konsinyasyon
Consignee Konsinye
Consigner Konsinyator
Consolidation Konsolidasyon
Consortium Konsorsiyum
Consul Konsolos
Consular invoice Konsolosluk faturası
Container Konteyner
Contract of affreightment Deniz taşımacılığı sözleşmesi
Contractual tariff Antlaşmalı gümrük tarifesi
Convertibility Konverbilite
Convertible currency Konvertibl para
Correspondent bank Muhabir banka
Cost Maliyet
Cost and freight CFR
Cost, Insurance, freight CIF
Council of Europe Avrupa konseyi
Counter guarantee Karşı teminat, Kontrgaranti
Counter purclıase Bağlı muamele
Counter trade Karşılıklı ticaret
Court of justice Avrupa Toplulukları Adalet Divanı
Cover, provision Kuvertür
Credit Insurance Kredi sigortası
Cross rate, cross exchange Çapraz kur
Currency Dolaşımdaki para
Current Cari
Current exchange rate Cari kur
Customs Gümrük
Customs broker Gümrük komisyoncusu
Customs clearance Gümrük muayenesi
Customs Cooperation Council Nomenclature Gümrük Tarifesi istatistik Pozisyonu
Customs declaration Gümrük bildirimi
Customs duty Gümrük vergisi, Gümrük resmi
Customs invoice Gümrük faturası
Customs Tariffs Gümrük Tarifesi
Customs Union Gümrük Birliği
Customs warebouse Gümrük antreposu
Dead cargo Boş yük
Dead freight ölü navlun
Declaration Beyan
Declaration of intent Niyet bildirisi
Defective delivery Hasarlı Teslim
Deferred payment letter of credit Ertelenmiş ödemeli akreditif
Deflation Deflasyon
Delivered at frontier DAF
Delivered duty paid DDP
Delivered duty unpaid DDU
Delivered ex quay (Duty Paid) DEQ
Delivered ex ship DES
Demand Talep
Demurrage Demuraj
Depression Deprasyon
Derived demand Bağlı talep
Devaluation Devalüasyon
Differences in rates of exchange Kur farklılıkları
Differential duties Farklılaştırılmış gümrük vergisi
Direct Bill of lading Doğru konşimento
Direct competitor Direkt rakip
Direct mailing Direkt postalama
Direct shipping Direkt yükleme
Direct tax Dolaysız vergi
Dirty exchange rate system Müdahaleli döviz kuru sistemi
Discharging Boşaltma
Discount Iskonto
Discounting bank Iskonto eden banka
Dispatch Dispeç
Display Sergileme
Disputes Anlaşmazlık
Distribution Dağıtım
Distribution channel Dağıtım kanalı
Distributor Dağıtımcı
Divisible letter of credit Bölünebiiir Akreditif
Dock warrant Rihtim makbuzu
Domestic market iç pazar
Double taxation Çifte vergilendirme
Down payment Kapora
Drawback Gümrük vergi iadesi
Drawer Keşideci
Dual exchange rate systenı ikili döviz kuru sistemi
Dual pricing Çifte fiyatlama
Duality Kalite
Dumping Damping
Dunnage Dunaj
Durable goods Dayanıklı tüketim malları
Dutiable list Gümrüğe tabi mallar listesi
Economic and Monetary Union Ekonomik ve Parasal Birlik
Economic embargo Ekonomik ambargo
Economic growth Ekonomik büyüme
Economic Integration Ekonomik bütünleşme
Econoınic stability measures Ekonomik istikrar tedbirleri
Economic union Ekonomik birlik
Embargo Ambargo
End-User Son kullanıcı
Entrepot, warehouse Antrepo
Errors and omissions excepted (E.E) Hata ve noksan hariç
Escalation clause Artış hükmü EUR 1
Document EUR 1 Belgesi
EURO currency Euro döviz
European Currency Unit (ECU) Avrupa Para Birimi
European Development Fund Avrupa Kalkınma Fonu
European Economic Community (EEC) Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET)
European Free Tradiııg Area EFTA
European Investment Bank (EIB) Avrupa Yatırım Bankası
European Monetary System Avrupa Para Sistemi
European Parliament (EP) Avrupa Parlamentosu
European Union (EU) Avrupa Birliği
Ex Works EXW
Excess capacity Aşırı kapasite
Exchange Kambiyo
Exchange control Kambiyo denetimi
Exchange equalization fund Kambiyo denkleştirme fonu
Exchange rate Döviz kuru
Exchange rate risk Döviz riski
Exhibition Sergi
Expert Bilirkişi
Export ihracat
Export credit ihracat kredisi
Export credit Insurance ihracat kredi sigortası
Export directory ihracat rehberi
Export duty ihracat gümrük resmi
Export incentive ihracat teşviki
Export Insurance ihracat sigortası
Export levy ihracat prelevmanı
Export List ihraç listesi
Export on consignrnent Konsinye ihracat
Export premium (Bonus) ihracat primi
Export quotas agreernent ihracat kotaları anlaşması
Export regime Ihracat rejimi
Export tax ihraç vergisi
Export tax rebate ihracatta vergi iadesi
Export without returns Bedelsiz ihracat
Exporter ihracatçı
Exporters Unions ihracatçı birlikleri
Extra laytime Sürastarya muddeti
Factoring Faktoring
Factory Fabrika
Fair Fuar
Fason Fason
Fason export Fason ihracat
Feasibility Fizibilite
Final stage Son dönem
Financial Protocol Mali protokol
Fixed exchange rate system Sabit döviz kuru sistemi
Fixed letter of credit Adi akreditif
Floating rate of exchange Dalgalı döviz kuru
Food and Agriculture Organization FAO
Force majeure Mücbir sebep
Forwarding agent Nakliyat acentası
Foreign currency Döviz Foreign
Exchange arbitrage Döviz arbitrajı
Foreign exhange control Döviz kontrolü
Foreign trade Dış ticaret
Foreign trade deficit Dış ticaret açığı
Foreign trade regime Dış Ticaret Rejimi
Foreign trade surplus Dış ticaret fazlası
Forfeiter Forfaiter
Forfeiting Forfaiting
Forwarding agent Taşıma aracılığı yapan acenta
Ford Bill of lading Kusurlu konşimento
Franchise Franchise
Free alongside slıip FAS
Free carrier FCA
Free exchange rate Serbest döviz
Free exchange rate system Serbest kur sistemi
Free list Serbest mallar listesi
Free of particular average (F.P.A) özel avarya franko şartı
Free on board FOB
Free port Serbest liman
Free trade Serbest ticaret
Free trade areas Serbest ticaret alanı veya bölgeleri
Free zone Serbest bölge
Freight Navlun
Freight and dernurrage (F and D) Navlun ve alıkoyma tazminat
Freight forwarder Taşıma aracısı
Freight insurance Nakliyat sigorta
Freight invoice Navlun faturası
Freight Note Navlun belgesi
Freight ton (F/T) Navlun ton
General Agreement on Tariffs and Trade GATT
General average Büyük avarya
Good Manufacturing Practices GMP
Goods Emtia
Grace period Odemesiz dönem
Grade labelling Kalite etiketlemesi
Gross price Brüt fiyat
Gross registered tonnage Brüt tonaj (git)
Gross weight Brüt ağırlık
Groupage Grupaj
Haulage Karayolu taşıma ücreti
Hidden tax Dolaylı vergi
Holding company Holding
Hormonized System Armonize sistem
ICC Milletlerarası Ticaret Odası
ICC Court of Arbitration MTO Tahkim Divanı
Import ithalat
Import deposit ithalat depozitosu
Import duty ithal vergisi
Import levy ithalat prelevmanı
Import licence ithal lisansı
Import prohibitions ithalat yasakları
Import quotas ithalat kotası
Import rejime ithalat rejimi
Import substitution ithal ikamesi
Import without returns Bedelsiz ithalat
Importer ithalatçı
Indicator price Gösterge fiyat
Indirect competitor Dolaylı rakip
Industrial design Endüstriyel tasarım
Industrial free zones Endüstriyel serbest bölgeler
Inland waterway Bill of lading iç sular konşimentosu
Input tax Girdi vergisi
Inspection conıpany Gözetim şirketi
Installment Taksit
Insurance broker Sigorta komisyoncusu
Insurance policy Sigoıta poliçesi
Interbank rate Interbank kuru
Interest Faiz
Interest rate Faiz oranı
Intermediate goods Ara malı
International Chamber of Commerce (ICC) Milletlerarası Ticaret Odası (MTO)
Invalid Hulcurnsüz
Inventory Stok
Invisible export Görünmeyen kalemler ihracatı
Invisible import Görünmeyen ithalat
Invoıce Fatura
Inward processing licence Dahilde işleme izin belgeleri
Jnward processing traffic Dabilde işleme rejimi
Islamic Center for Development of Trade islam Ticareti Geliştirme Merkezi
Islamic Development Bank (IDB) İslam Kalkınma Bankası
ISO 9000 Certificate 150 9000 Belgesi
Issuing bank Amir banka
Labelling E.tiketleme Labour
Intensive Emek yoğun
Land Trade Kara ticareti
Land transport Kara taşımacılığı
Laytime Starya
Leaflet-prospectus Prospektüs
Leasing Finansal kiralama
Lessee Lessee
Lessor Lessor
Letter of credit Akreditif (L/C)
Levy Prelevman
Liaison Office irtibat bürosu
Liberal trade Liberal ticaret
Liberation lists Liberasyon listeleri
Licence Lisans
Licence agreements Lisans anlaşmaları
Limited liability Sınırlı sorumluluk
Limited Partnership Adi komandit şirket
Liner service Liner servis
Lines of credit Kredi kademeleri
Loco price Fabrika fiyatı
London interbank offered rate Libor
Mail credit Kurye kredisi
Manifest Manifesto Manifesto cargo Mal manifestosu
Manufactured goods Mamul mallar
Margin Marj
Marine Bill of lading Deniz konşimentosu
Marine insurance Deniz sigoıtası
Maritime Law Deniz hukuku
Market Pazar
Market penetration Pazara giriş
Market potential Pazar potansiyeli
Market research Pazar araştırması
Market segment Pazar dilimi
Marketing Pazarlama
Marketing channel Pazarlama kanalı
Marking işaret
Mark-tıp Kar marjı
Master Kaptan
Master's receipt Kaptan Makbuzu
Merchant Tacir
Minimum export price Asgari ihraç fiyatı
Mortgage ipotek
Mortgage bond ipotekli tahvil
Motor Vessel MA/
Multifiber arrangement (MFA) Çok elyaflı tekstil anlaşması
Multilateral trade regulations Çoklu ticaret anlaşması
Multinational bank Çok uluslu banka
Multi-national corporations Çok uluslu şirketler
Multi-national trade community Çok uluslu ticaret topluluğu
Multiple Exhange rate Katlı kur
Multiple product pricing Çoklu ürün fiyatlandırması
Mursing table Bileşim tablosu
Navigation Denizyolu
Negotiating bank Aracı banka
Net price Net fiyat
Net registered tonnage (NRT) Net tonaj
Nominal rate of protection Nominal koruma oranı
Non-durables Dayanıksız mallar
Non-negotiable Bill of lading işlem görmez konşimento
Non-tariff restrictions Tarife dışı kısıtlamalar
North America Free Trading Area NAFTA
Notice of readiness Hazırlık mektubu
Official Gazette Resmi Gazete
Off-set Off-set anlaşması
Off-shore banking Kıyı ötesi bankacılığı
Open account Açık hesap
Open cover Açık piyasa işlemleri
Open order Açık sipariş
Open-end mortgage Açık ipotek
Option Opsiyon
Order Ordino
Order Sipariş
Order Bill of lading Emre yazılı konşimento
Orel/bulk/Oil carrier OBO
Original capital Başlangıç sermayesi
Original invoice Orijinal fatura
Origiııal manifest Orijinal manifesto
Outward processing licence Hariçte işleme izin belgesi
Outward processiııg traffic Hariçte işleme rejimi
Over valuation Aşırı değerlenme
Overseas Denizaşırı
Package Ambalaj
Package desing Ambalaj dizaynı
Packaging Ambalajlama
Parity Parite
Partial devaluation Kısmi devalüasyon
Patent Patent
Paying bank Ödeme bankası
Payment Ödeme
Performance guarantee Kesin teminat mektubu
Permit Permi
Physical distribution Fiziksel dağıtım
Phytosanitary certificate Bitki sağlık sertifikası
Pier to Pier Rıhtımdan rıhtıma
Political risk Politik risk
Port Liman
Port dues Liman masrafları
Port entry Limana giriş kaydı
Port of cali P.O.C.
Port of departure Kalkış limanı
Port of discharge Boşaltma limanı
Port of entry Giriş limanı
Port of registry Bağlama limanı
Port of shipment Sevkiyat limanı
Port-shipment finance Sevk sonrası finansman
Prefinancing credit Prefinansman kredisi
Premium in forward exchange market Primli kambiyo kurları
Premium on Bill of exchange Poliçe primi
Preparatory stage Hazırlık dönemi
Present value Bugünkü değer
Pre-shipment finance Sevk öncesi finansman
Price bracket Fiyat aralığı
Price cut Fiyat kırma
Price Index Fiyat endeksi
Price level Fiyat düzeyi
Price list Fiyat listesi
Price list certified Fiyat listesi (tasdikli)
Price-earnings ratio Fiyat-kazanç oranı
Pricing Fiyatlandırma
Processed Agricultural Products System işlenmiş tarım ürünleri sistemi
Processed goods işlenmiş mallar
Prodııct life cycle Mamul yaşam dönemi
Product mix Mal karması
Profit Kar
Proforma Invoice Proforma fatura
Protectionism Korumacılık
Protracted default Alıcının temerrüdü
Purchase order Sipariş mektubu
Purchase price Alım fiyatı
Purchase-buy Satınalma
Purchasing power Satınalma gücü
Qualified acceptance Kısmi kabul
Quality control Kalite kontrolü
Quota Kota
Raw material Hammadde
Recession Resesyon
Reciprocal agreements Karşılıklı ticari anlaşmalar
Recourse Rücu
Recycling Recycling
Re-export Re-ekspoıt
Reference price Referans fiyatı
Refinancing Refinansman
Regular transit service Düzenli transit servis
Reimbursement Rambursman
Repayment guarantee Geri ödeme teminatı
Reseller market Satıcı pazarı
Reserve currency Rezerv para
Retail price Perakende fiyatı
Retail sale Perakende satış
Retailer Perakendeci
Revocable letter of credit Kabili rticu akreditif
Revolving credit Döner kredi
Revolving letter of credit Rotatif akreditif
Roll-on, Roll-off Ro-Ro
Safety regulations Sağlik talimatnamesi
Sale on account Kredili satış
Sale on consignment Aracılı satış
Sale on return Iade edilebilme şartı ile satış
Sale on trial Deneme şartıyla satış
Sales agent Satış acentası
Sales contract Satış sözleşmesi
Sales potential Satış potansiyeli
Sales tax Satış vergisi
Saturated market Doymuş pazar
Saturday Sunday holiday excluded sshex
Saturday Sunday holiday included sshinc
Sea transport Deniz taşımacılığı
Sealing Mühürleme
Sectoral foreign trade company Sektöre' dış ticaret şirketi
Securities Kıymetli evrak
Seller's credit Satıcı kredisi
Sensitive products Hassas ürün
Service Hizmet
Shipment Sevkiyat
Shipment contract Sevkiyat sözleşmesi
Shipping document Sevk vesaiki
Short term Bill of ladiııg Kısa konşimento
Short term capital movements Kısa vadeli sermaye hareketleri
Sight letter of credit ibrazında odemeli akreditif
Simple letter of credit Basit akreditif
Single Administrative Docunıent Tek idari Belge
Single European Act Tek Avrupa Senedi
Sousplan Supalan
Special cargo özel kargo
Special Drawing Rights (SOR) Özel çekme hakkı
Special fair ihtisas fuarı
Specific duties Spesifik vergiler
Spot foreign exchange market Anında teslim döviz piyasası
Spot trading Spot ticaret
Spread Spread
Stabex Stabex
Stagflation Stagflasyon
Stamp duty Damga resmi
Stand Stand
Standard Standart
Standardization Standardizasyon
Stand-by agreement Destekleme kredisi anlaşması
Stand-by arrangement Stand-by düzenlemesi
Storage Depolama
Stowage order İstifleme emri
Straight Bill of lading Nama yazılı konşimento
Subcontractor Taşeron
Subsidiary company Bağlı şirket
Subsidy Subvansiyon
Substitute goods ikame malları
Supply Al2
Surveillance measures Gözetim önlemi
Swap Swap
Swap agreements Swap anlaşmaları
Switch Switch
Tare Dara
Target customer Hedef müşteri
Target market Hedef pazar
Tariff Tarife
Tariff like factors Tarife benzeri faktörler
Tariff number Tarife numarası
Tariff position Gümrük tarife pozisyonu
Tariff quotas Gümrük tarife kotaları
Tariff quotas Tarife kontenjanları
Tariff rate Gümrük tarife oranı
Tender ihale
Tender guarantee ihale teminatı
Tender offer ihale yolu ile satış
Terms of sale Satış koşulları
Tering of trade Dış ticaret hadleri
Territorial waters Karasuları
Test marketing Deneme pazarlaması
Theft Insurance Hırsızlık sigortası
Through Bill of lading Tek konşimento
Through transport Doğrudan nakliyat
Time bargaining sale Alivre satış
Transaction Muamele
Transferable letter of credit Devredilebilir akreditif, kabili devir akreditif
Transferring bank Devreden banka
Transport documents Nakliye vesaiki
Transportation Nakliyat
Transportation Insurance Taşıma sigortası
Treaty Antlasma
Uncovered Karşılıksız
Unfair competition Haksız rekabet
Unlimited company Kolektif şirket
Untied credits Serbest krediler
Unvalued Insurance Değeri belirlenernemiş sigorta
Upset Price Asgari satış fiyatı
Validity of contract Sözleşmenin geçerliliği
Value added tax (VAT) Katma değer vergisi
Value adjustment Değer ayarlaması
Valued Insurance Değeri belirlenmiş sigorta
Variable cost Değişken maliyet
Variable duties Değişken gümrük vergileri
Vehicle Taşıt
Vessel Şilep
Warehouse Ambar
Warehouse to warehouse clause Depodan depoya şartı
Way Bill Taşıma senedi
Weatlıer Insurance Hava sigortası
With average (W.A) Avarya
Working day işgünü
World Trade Organization (WTO) Dünya Ticaret örgütü

KONŞİMENTO KURALLARIMIZ

FIATA ÇOK MODLU TAŞIMACILIK KONŞİMENTO’ sunu düzenleyen Standart Koşullar (1992)

Tanımlar

-         «Nakliye Acentesi», işbu FBL’yi düzenleyen ve işbu FBL’nin üzerinde adı geçen ve çok-modlu taşımacılık sözleşmesinin taşıyıcı olarak yerine getirilmesinden sorumlu olan Çok-Modlu Taşımacılık Operatörünü ifade eder.

 

-         «Tüccar», Yükleyiciyi, Göndericiyi, Alıcıyı, işbu FBL’nin Sahibini, Alıcıyı ve Malların Sahibini ifade eder ve içerir.

 

-         «Gönderici», Nakliye Acentesi ile çok-modlu taşıma sözleşmesini akdeden kişiyi ifade eder.

 

-         «Alıcı», malları Nakliye Acentesinden alma hakkına sahip kişi anlamına gelir.

 

-         «Nakliyenin Üstlenilmesi», malların işbu FBL’de kanıtlandığı şekilde alındığı yerde Nakliye Acentesi tarafından teslim edildiği ve taşınması için kabul edildiği anlamına gelir.

 

-         «Mallar», canlı hayvanlar, konteynerler, paletler veya Nakliye Acentesi tarafından tedarik edilmeyen benzer nakliye veya paketleme maddeleri de dahil olmak üzere, söz konusu malın bordaya mı ya da bordanın yanına mı taşınacağına bakılmaksızın herhangi bir mal anlamına gelir.

 

1.      Uygulanabilirlik

«FIATA ÇOK MODLU TAŞIMACILIK KONŞİMENTOSU (FBL)» başlığına bakılmaksızın, bu koşullar yalnızca bir taşıma şekli kullanıldığında da geçerlidir.

2.    İşbu FBL’nin Düzenlenmesi

 

2.1.                     Bu FBL’nin Düzenlenmesi ile Nakliye Acentesi;

 

a)    Malların teslim alındığı yerden (bu FBL’de belirtilen teslim yer) işbu FBL’de belirtilen teslim yerine kadar tüm taşımacılığın yerine getirilmesini sağlamayı ve/veya kendi adına üstlenmeyi taahhüt eder.

 

b)   Bu koşullarda belirtilen sorumluluğu üstlenir.

 

2.2.                   İşbu FBL’nin şartlarına tabi olarak, Nakliye Acentesi, çalışanları veya bunların istihdamı kapsamında hareket eden acentelerinin eylemlerinden ve ihmallerinden veya işbu FBL’nin kanıtladığı sözleşmenin ifası için hizmetlerini kullandığı başka herhangi bir kişiden, sanki bu tür eylem ve ihmaller kendisine aitmiş gibi sorumlu olacaktır.

 

3.    Ciro Edilebilirlik ve Malların Mülkiyeti

 

3.1.İşbu FBL, «Ciro Edilemez» olarak işaretlenmedikçe Ciro Edilebilir bir biçimde düzenlenir. Bu, mallara mülkiyet teşkil edecek ve bu FBL’nin onayı ile mal sahibi, burada belirtilen malları alma veya devretme hakkına sahip olacaktır.

 

3.2.                   İşbu FBL’deki bilgiler, matbu metinde «Mal yükleyici tarafından istif edilmiş, yüklenmiş ve sayılmıştır», «Yükleyici tarafından paketlenmiş konteyner» veya benzeri ifadeler gibi aksi yapılmadığı veya bu FBL’nin üzerine işlenmediği sürece, söz konusu bilgiler tarafından tarif edildiği şekilde malların Nakliye Acentesi tarafından sorumluluğun üstlenildiğinin en önemli kanıtı olacaktır. Ancak, FBL, iyi niyetli ve bu doğrultuda hareket eden bir alıcıya uygun bir bedel karşılığında devredildiğinde, bunun aksine bir kanıt geçerli olmayacaktır.

 

4.   Tehlikeli Mallar ve Tazminat

 

4.1.                    Tüccar, tehlikeli nitelikteki malların taşınmasına ilişkin ulusal hukuka göre veya Uluslararası Sözleşme gereği zorunlu olan kurallara uyacaktır ve her halükârda, tehlikeli nitelikteki mallar Nakliye Acentesi tarafından sorumlu tutulmadan önce, tehlikenin tam niteliğini yazılı olarak Nakliye Acentesine bildirecek ve gerekirse alınacak önlemleri kendisine bildirecektir.

 

4.2.                  Eğer Tüccar bu bilgileri sağlamazsa ve Nakliye Acentesi malların tehlikeli niteliğinden ve alınması gereken gerekli önlemlerden habersizse ve herhangi bir zamanda can veya mal için tehlikeli olarak değerlendirilirse, bunlar herhangi bir yerde, koşulların gerektirebileceği şekilde, tazminatsız olarak boşaltılabilir, imha edilebilir veya zararsız hale getirilebilir. Tüccar, Nakliye Acentesini, bunlarla ilgili olarak sorumlu tutulmalarından veya taşınmalarından veya arızi herhangi bir hizmetten kaynaklanan tüm kayıp, hasar, sorumluluk veya masraflara karşı tazmin edecektir.

 

4.3.                   Anılan malların taşınmasıyla oluşan tehlikenin doğasını Nakliye Acentesi tarafından tam olarak bilindiğinin ispatlanmasının mesuliyeti Tüccara aittir.

 

4.4.                  Herhangi bir mal can veya mal için tehlike oluşturacaksa, benzer şekilde boşaltılabilir veya herhangi bir yere indirilebilir veya imha edilebilir veya zararsız hale getirilebilir. Eğer böyle bir tehlike, Nakliye Acentesinin kusuru ve ihmalinden kaynaklanmadıysa, hiçbir sorumluluğu olmayacaktır ve Tüccar, bundan kaynaklanan tüm kayıp, hasar, sorumluluk ve masraflara karşı onu tazmin edecektir.

 

5.    Malların Tanımı ve Malların Tüccar Tarafından Ambalajlanması ve Denetlenmesi

 

5.1.Gönderici, malların Nakliye Acentesi tarafından teslim alındığı sırada, FBL’ye eklenmek üzere kendisi tarafından veya onun adına temin edildiği şekliyle, malların genel doğası, işaretleri, sayısı, ağırlığı, hacmi ve miktarı ve uygulanabilirse, malların tehlikeli karakterine ilişkin tüm ayrıntıları Nakliye Acentesine doğruluğunu garanti etmiş sayılır. Gönderici, bu tür bilgilerin yanlışlığı veya yetersizliğinden kaynaklanan tüm kayıp, hasar ve masraflara karşı Nakliye Acentesini tazmin edecektir. Gönderici, FBL kendisi tarafından devredilmiş olsa bile bu sorumluluğu devam edecektir. Nakliye Acentesinin bu tür bir tazminata hakkı, bu FBL kapsamındaki Gönderici dışındaki herhangi bir kişiye karşı sorumluluğunu hiçbir şekilde sınırlamayacaktır.

 

5.2.                   Nakliye Acentesi, malların kusurlu veya yetersiz ambalajlanmasından veya bu yükleme veya paketleme Tüccar tarafından gerçekleştirildiğinde konteynerler veya diğer taşıma birimleri içinde yetersiz yükleme veya ambalajlamadan veya onun adına, Nakliye Acentesinden başka bir kişi tarafından yapıldığında kaynaklanan, veya Tüccar tarafından tedarik edilen konteynerlerin veya diğer taşıma birimlerinin kusuru veya uygunsuzluğu nedeniyle ya da Nakliye Acentesi tarafından tedarik edildiği takdirde, konteyner veya diğer taşıma biriminin bir kusuru veya uygunsuzluğu, Tüccar tarafından makul bir inceleme yapıldıktan sonra ortaya çıkan herhangi bir kayıp, hasar veya masraftan sorumlu olmayacaktır. Tüccar, Nakliye Acentesini, neden olduğu tüm kayıp, hasar, sorumluluk ve masraflara karşı tazmin edecektir.

 

6.    Nakliye Acentesinin Sorumluluğu

 

6.1.Bu koşullar altında mallar için Nakliye Acentesinin sorumluluğu, Nakliye Acentesinin malları kendi sorumluluğuna aldığı andan teslimat zamanına kadar olan süreyi kapsar.

 

6.2.                   Nakliye Acentesi, kendi kusurunun veya ihmalinin, çalışanlarının veya acentelerinin veya Madde 2.2.’de belirtilen başka herhangi bir kişinin bu tür kayıp, hasar veya gecikmeye neden olmadığını veya bunda payı olmadığını kanıtlamadığı sürece, malların kaybolmasından veya hasar görmesinden ve teslimatın gecikmesinden, malların Madde 2.1.’de tanımlandığı şekilde kendi sorumluluğundayken meydana gelmesi halinde teslimatın gecikmesinden sorumludur. Bununla birlikte, Nakliye Acentesi teslimatın gecikmesinden sonraki kayıplardan yalnızca Gönderici, Nakliye Acentesi tarafından kabul edilen ve bu belgede belirtilen zamanında teslimatla ilgili bir menfaat beyanı yaptıysa sorumlu olacaktır.

 

6.3.                   Varış süreleri Nakliye Acentesi tarafından garanti edilmez. Bununla birlikte, teslimatın gecikmesi, malların açıkça kararlaştırılan süre içinde teslim edilmemesi veya böyle bir anlaşmanın olmaması durumunda, gayretli bir Nakliye Acentesinden beklenmesi makul olan süre içinde, durumun koşullarına bağlı olarak gerçekleşir.

Madde 6.3.’te belirlenen bu teslim tarihini izleyen doksan gün içinde mallar teslim edilmemişse, müddei, aksine delil bulunmaması halinde, malları kayıp olarak değerlendirebilir.

6.4.                  Nakliye Acentesi, durum söz konusu olduğunda, kaybın veya hasarın, bu maddenin a’dan e’ye kadar belirtilen bir veya daha fazla neden veya olaya atfedilebileceğini tespit ettiğinde, müddeinin, her zaman, ancak davacının, kaybın veya hasarın, aslında, tamamen veya kısmen, bu tür nedenlerden veya olaylardan bir veya daha fazlasından kaynaklanmadığını kanıtlama hakkına sahip olması koşuluyla, bu şekilde kaynaklandığı varsayılacaktır:

a)    Tüccarın veya Tüccar adına hareket eden bir kişinin veya Nakliye Acentesinin malları teslim aldığı sorumlu kişinin eylemi veya ihmali;

b)   Paketlemenin veya işaretlerin ve/veya numaraların yetersizliği veya kusurlu olması durumu;

c)   Malların Tüccar veya Tüccar adına hareket eden herhangi bir kişi tarafından dağıtılması, yüklenmesi, istiflenmesi veya boşaltılması;

d)   Mallar yola çıkarıldığı anda malın kendisinden kaynaklı mevcut olan kusurlar;

e)   Grev, lokavt, durdurma veya emeğin kısıtlanması.

6.5.                   Denizlerde ve İç Su Yollarında Nakliye ile İlgili Müdafaa

Madde 6.2., 6.3. ve 6.4.’e bakılmaksızın, Nakliye Acentesi, aşağıdaki durumlardan kaynaklanan kayıp, hasar veya gecikmeden dolayı deniz veya iç su yolları ile taşınan mallar ile ilgili olarak teslimattaki kayıp, hasar veya gecikmeden sorumlu olmayacaktır:

 

a)     Geminin seyrüseferinde veya yönetiminde kaptanın, denizcilerin, pilotun veya taşıyıcının çalışanlarının eylemleri, ihmalleri veya kusurları.

b)    Yangın, taşıyıcının fiili kusuru veya kusurundan kaynaklanmadıkça, ancak her zaman, geminin denize elverişli olmamasından kaynaklanan bir kayıp veya hasar olduğunda, Nakliye Acentesinin yolculuğun başlangıcında gemiyi denize elverişli hale getirmek için gerekli özeni gösterdiğini kanıtlayabilmesi koşuluyla.

 

 

7.     Üstün Hüküm

 

7.1. Bu koşullar ancak bu FBL tarafından kanıtlanan sözleşme için geçerli olan Uluslararası Sözleşmelerin veya ulusal yasaların zorunlu hükümlerine aykırı olmadıkları ölçüde yürürlüğe girecektir.

 

7.2.                   Konşimento, 25 Ağustos 1924 tarihli Uluslararası Konşimento Sözleşmesi’nde veya halihazırda yürürlükte olan ülkelerde 23 Şubat 1968 tarihli Brüksel Protokolü’nde yer alan ve Sevkiyat Ülkesinde yürürlüğe giren Lahey-Visby Kuralları, malların deniz yoluyla ve ayrıca malların iç su yolları ile taşınması için geçerli olacak ve bu hükümler, gemi güvertesinde veya güvertenin altında taşınıp taşınmadığına bakılmaksızın tüm mallar için geçerli olacaktır.

 

7.3.                   Amerika Birleşik Devletleri Deniz Yoluyla Malların Taşınması Yasası (COGSA), işbu FBL için zorunlu olarak uygulanıyorsa veya uygulanacaksa, ancak bu FBL hakkındaki bir açıklamaya uygun olarak güvertede taşınan mallar için ister güvertede ister güverte altında olsun, deniz yoluyla malların taşınması için geçerli olacaktır.

 

8.    Nakliye Acentesinin Sorumluluğunun Sınırlandırılması

 

8.1.Malların kaybı veya hasarına ilişkin tazminatın değerlendirilmesi, bu malların alıcıya teslim edildiği yer ve zamanda veya bu FBL’ye uygun olarak teslim edilmesi gereken yer ve zamanda değerine atıfta bulunularak yapılır.

 

8.2.                   Malların değeri, mevcut borsa fiyatına göre veya böyle bir fiyat yoksa, mevcut piyasa fiyatına göre veya böyle bir fiyat yoksa, aynı isim ve kalitede malların normal değerine referansla belirlenir.

 

 

8.3.                   8.4.-8.9. arasındaki alt madde hükümleri uyarınca, Nakliye Acentesi hiçbir durumda, paket veya birim başına eşdeğer 666,67 SDR’yi veya kaybedilen veya hasar gören malların brüt ağırlığının kilogramı başına 2 SDR’yi aşan bir miktardaki malların kaybından veya hasarından sorumlu değildir veya sorumlu olmayacaktır, hangisi daha yüksekse, malların niteliği ve değeri Gönderici tarafından beyan edilmedikçe ve mallar kendi sorumluluğuna alınmadan önce Nakliye Acentesi tarafından kabul edilmedikçe veya değer, üzerinden ödenen navlun bedeli ve bu değer kendisi tarafından FBL’de belirtilmediği sürece,  beyan edilen değer sınır olacaktır.

8.4.                  Bir konteyner, palet veya benzeri bir taşıma maddesinin birden fazla paket veya birim ile yüklenmesi durumunda, bu taşıma maddesinde paketlendiği şekilde FBL’de numaralandırılan paketler veya diğer nakliye birimleri paket veya nakliye birimleri olarak kabul edilir. Yukarıda belirtilenler dışında, söz konusu taşıma maddesi paket veya birim olarak kabul edilecektir.

 

8.5.                   Yukarıda belirtilen hükümlere bakılmaksızın, çok modlu taşımacılığın sözleşmeye göre malların deniz veya iç su yolları ile taşınmasını içermemesi halinde, Nakliye Acentesinin sorumluluğu, kaybedilen veya hasar gören malların brüt ağırlığının kilogramı başına 8,33 SDR’yi aşmayan bir tutarla sınırlandırılacaktır.

 

8.6.                    

 

a)     Mal veya hasar kaybı çok modlu taşımacılığın belirli bir aşamasında gerçekleştiğinde, ilgili uluslararası sözleşme veya zorunlu ulusal yasa, söz konusu taşıma aşaması için ayrı bir taşıma sözleşmesi yapılmış ise ve bu konuda başka bir sorumluluk sınırı sağlamış olacaksa, Nakliye Acentesinin söz konusu kayıp veya hasarla ilgili sorumluluğunun sınırı, söz konusu sözleşme veya zorunlu ulusal yasa hükümlerine atıfta bulunularak belirlenir.

 

b)    Malların niteliği ve değeri Tüccar tarafından beyan edilmedikçe ve bu FBL’ye eklenmedikçe ve ödenen ad valorem navlun bedeli ödenmedikçe, Nakliye Acentesinin COGSA kapsamındaki sorumluluğu, uygulanabilir olduğunda, paket başına 500 ABD dolarını veya paketler halinde gönderilmeyen mallar olması durumunda, alışılmış navlun birimi başına olan değeri aşmayacaktır.

8.7.                   Nakliye Acentesi, teslimatın gecikmesinden kaynaklanan kayıplardan veya malların kaybı veya hasarı dışındaki dolaylı kayıp veya hasarlardan sorumlu ise, Nakliye Acentesinin sorumluluğu, işbu FBL kapsamındaki çok modlu taşımacılık için çok modlu sözleşme kapsamındaki yükün iki katını aşmayan bir miktarla sınırlandırılacaktır.

 

8.8.                   Nakliye Acentesinin toplam sorumluluğu, malların toplam kaybına ilişkin sorumluluk sınırlarını aşmayacaktır.

 

8.9.                   Nakliye Acentesi, teslimattaki kayıp, hasar veya gecikmenin, bu tür bir kayıp, hasar veya gecikmeye neden olma niyetiyle veya tedbirsizce ve bu tür bir kayıp, hasar veya gecikmenin muhtemelen sonuçlanacağını bilerek yapılan Nakliye Acentesinin kişisel bir eyleminden veya ihmalinden kaynaklandığı kanıtlanırsa, sorumluluğun sınırlandırılmasından yararlanma hakkına sahip değildir.

 

9.    Haksız Fiillere Uygulanabilirlik

Bu koşullar, işbu FBL’nin kanıtladığı sözleşmenin yerine getirilmesine ilişkin Nakliye Acentesine karşı yapılan tüm talepler için, talebin sözleşmede veya haksız fiille kurulmuş olmasına bakılmaksızın geçerlidir.

10.Çalışanların ve Diğer Kişilerin Sorumluluğu

 

10.1.                 İşbu FBL’nin kanıtladığı sözleşmenin yerine getirilmesine ilişkin talepler, hizmetleri sözleşmeyi yerine getirmek için kullanılmış olan herhangi bir hizmetli, acente veya başka bir kişiye (herhangi bir bağımsız yüklenici dahil) karşı yapıldığında, bu taleplerin sözleşmede mi yoksa haksız fiil ile mi kurulduğu ve Nakliye Acentesinin ve bu çalışanların, acentelerin veya diğer kişilerin toplam sorumluluğunun 8. maddedeki sınırları aşmaması durumunda bu koşullar geçerlidir.

10.2.               Bu sözleşmeye işbu FBL tarafından kanıtlandığı şekilde girerken, Nakliye Acentesi, bu hükümler kapsamında, sadece kendi adına değil, aynı zamanda bu kişiler için temsilci veya mütevelli olarak da hareket eder ve bu kişiler bu ölçüde bu sözleşmeye taraf olacak veya taraf sayılacaktır.

10.3.               Bununla birlikte, malların kaybının veya bu tür kayıpların veya hasarların, Madde 10.1.’de belirtilen, zarar verme niyetiyle veya tedbirsizce ve zararın muhtemelen sonuçlanacağını bilerek yapılan böyle bir kişinin kişisel bir eylemi veya ihmalinden kaynaklandığı kanıtlanırsa, söz konusu kişi, 8. Maddede öngörülen sorumluluğun sınırlandırılmasından yararlanma hakkına sahip olmayacaktır.

10.4.               Nakliye Acentesinden ve Madde 2.2. ve 10.1.’de belirtilen kişilerden alınabilecek tutarların toplamı, bu koşullarda öngörülen sınırları aşmayacaktır.

 

 

11.  Taşıma Şekli ve Güzergahı

Nakliye Acentesi, Tüccara bildirimde bulunmaksızın, malları güvertede veya güvertenin altında taşıma ve malların taşınması, istiflenmesi, depolanması ve nakliyesinde izlenecek araçları, güzergahı ve prosedürü seçme veya değiştirme özgürlüğüne sahiptir.

12.Teslimat

 

12.1.                 Mallar, işbu FBL’YE uygun olarak teslim edildiğinde veya Gönderenin veya acentesinin emrine verildiğinde veya mallar, teslim yerinde geçerli olan yasa veya yönetmelik uyarınca, malların teslim edilmesi gereken herhangi bir makama veya başka bir tarafa teslim edildiğinde veya Nakliye Acentesinin Tüccarı teslim almaya çağırma hakkına sahip olduğu başka bir yerde teslim edilmiş sayılır.

 

12.2.               Nakliye Acentesi ayrıca malları yalnızca Tüccarın riski altında saklama hakkına sahip olacak ve Nakliye Acentesinin sorumluluğu sona erecek ve bu tür bir depolamanın bedeli talep üzerine Tüccar tarafından Nakliye Acentesine ödenecektir.

 

12.3.               Herhangi bir zamanda işbu FBL kapsamındaki taşıma, Nakliye Acentesinin veya Madde 2.2.’de atıfta bulunulan bir kişinin herhangi bir hatası veya ihmalinden kaynaklanmayan herhangi bir engel veya riskten (malların durumu dahil) etkilenmesi veya etkilenmesi muhtemel ise ve makul çabalar gösterilerek kaçınılamayan durumlarda, Nakliye Acentesi İşbu FBL kapsamındaki malların taşınmasından vazgeçebilir ve makul bir şekilde mümkün olduğu durumlarda, malları veya bunların herhangi bir kısmını, Nakliye Acentesinin güvenli ve uygun görebileceği herhangi bir yere Tüccarın emrine verebilir, bunun üzerine teslimat yapılmış sayılır ve bu mallar ile ilgili olarak Nakliye Acentesinin sorumluluğu sona erer.

Her halükârda, Nakliye Acentesi bu koşullar altında tam navlun hakkına sahip olacak ve Tüccar yukarıda belirtilen koşullardan kaynaklanan ek masrafları ödeyecektir.
 

13. Navlun ve Masraflar

13.1.                 Navlun, ister peşin ödemeli veya varış yerinde ödemeli olsun, herhangi bir talep, karşı talep veya mahsup nedeniyle herhangi bir indirim veya erteleme yapılmaksızın nakit olarak ödenecektir.

Navlun, malların Nakliye Acentesi tarafından kendi sorumluluğuna alındığı anda hak edilmiş sayılacak ve hiçbir durumda iade edilmeyecektir.

13.2.               Navlun ve işbu FBL’de belirtilen diğer tüm tutarlar, işbu FBL’de adı geçen para birimi cinsinden veya Nakliye Acentesinin opsiyonunda, sevk günü peşin ödenen navlun için geçerli olan vadesiz bonolar için en yüksek döviz kuru üzerinden sevk veya varış ülkesinin para birimi cinsinden ve satıcıya malların varışında bildirildiği gün varış noktasında ödenecek navlun için veya teslimat emrinin geri çekildiği tarihte, hangisi daha yüksekse veya İşbu FBL’nin tarihinde Nakliye Acentesinin tercihine bağlı olarak ödenecektir.

 

13.3.                Mallar ile ilgili tüm resim, vergi ve harçlar veya diğer masraflar Tüccar tarafından ödenecektir. Nakliye Acentesi tarafından ekipmanın tedarik edildiği durumlarda, Tüccar, Nakliye Acentesinin hatası veya ihmalinden kaynaklanmayan tüm ücretleri ve masrafları ödeyecektir.

 

13.4.               Tüccar, savaşın, savaş benzeri operasyonların, salgın hastalıkların, grevlerin, hükümet talimatlarının veya mücbir sebeplerin neden olduğu herhangi bir sapma veya gecikme masrafı veya diğer herhangi bir maliyet artışı için navlun miktarı ile orantılı olarak Nakliye Acentesinin masraflarını karşılayacaktır.

 

13.5.                Tüccar, malların içeriğinin, sigortasının, ağırlığının, ölçümlerinin veya değerinin beyanının doğruluğunu garanti eder, ancak Nakliye Acentesi, içeriğin denetlenmesini ve ağırlığının, ölçümlerinin veya değerinin doğrulanmasını sağlama özgürlüğüne sahiptir. Böyle bir denetimde beyanın doğru olmadığı tespit edilirse, doğru rakam ile tahsil edilen navlun arasındaki farkın beş katına eşit bir meblağ veya doğru navlun tahsil edilen navlun eksi iki katına eşit bir meblağ kararlaştırılır. İşbu FBL’de ödenecek navlun olarak belirtilmiş olan diğer herhangi bir meblağ dikkate alınmaksızın, muayene masrafları ve diğer mallardaki navlun kayıpları için Nakliye Acentesine tasfiye edilmiş zararlar olarak ödenecektir.

 

13.6.                Nakliye Acentesi tarafından, işbu FBL kapsamındaki taşıma ile ilgili olarak başka herhangi bir kişiden navlun, masraf veya diğer ücretleri tahsil etme talimatının kabul edilmesine rağmen, Tüccar, talep kanıtının alınmasından ve herhangi bir nedenle ödemenin yapılmamasından dolayı bu tür masraflardan sorumlu olmaya devam edecektir.

 

14.           Rehin Hakkı

Nakliye Acentesi, mallar ve bunlarla ilgili belgeler üzerinde, depolama ücretleri ve geri kazanım bedeli de dahil olmak üzere, Tüccardan Nakliye Acentesine herhangi bir zamanda ödenmesi gereken herhangi bir miktar için bir rehin hakkına sahip olacaktır ve bu rehin hakkını uygun gördüğü makul herhangi bir şekilde uygulayabilecektir.

 

15. Müşterek Avarya

Tüccar, kendisine yöneltilebilecek Müşterek Avarya niteliğinde her türlü iddiaya ilişkin olarak Nakliye Acentesini tazmin edecek ve bu bağlamda Nakliye Acentesinin talep edebileceği teminatı sağlayacaktır.
 

16. Bildirim

 

16.1.                 Madde 12 uyarınca mallar alıcıya teslim edildiğinde, söz konusu kayıp veya hasarın genel niteliğini belirten malların kaybı veya hasarına ilişkin bildirim, Alıcı tarafından Nakliye Acentesine yazılı olarak verilmediği sürece, bu teslimat, işbu FBL’de açıklandığı şekilde malların Nakliye Acentesi tarafından teslim edildiğinin karineden sayılan delilidir.

16.2.               Kayıp veya hasarın belirgin olmadığı durumlarda, 12nci Madde uyarınca malların alıcıya teslim edildiği günden sonraki 6 gün içinde yazılı olarak bildirimde bulunulmaması halinde aynı karineden sayılan delil ilkesi geçerli olacaktır.

 

16.3.                Tüccar, taşımanın INCOTERMS’ine bakılmaksızın ordinonun alıcı tarafından teslim edilmemesi durumunda navlun ile ilgili tüm masraflardan (demuraj, depolama, elden çıkarma vb.) sorumlu olacaktır.

16.4 Taşıma işleminin INCOTERMS’ine bakılmaksızın, siparişin teslim edilmesi ve/veya malların alıcı tarafından limandan teslim edilmesi durumunda Tüccar, navlun ile ilgili tüm masraflardan (nakliye, depolama vb.) müştereken ve müteselsil olarak sorumlu olacaktır.

 

17. Zamanaşımı

Nakliye Acentesi, aksi açıkça kararlaştırılmadıkça, malların tesliminden sonraki 9 ay içinde dava açılmadıkça veya malların teslim edilmesi gereken tarih veya Madde 6.4. uyarınca malların teslim edilmemesinin alıcıya malları kayıp olarak görme hakkını vereceği tarih dolduktan sonra, bu koşullar altında tüm sorumluluktan muaf tutulacaktır.
 

18. Kısmi Geçersizlik

Bir maddenin veya bir kısmının geçersiz sayılması halinde, bu FBL’nin ve geri kalan maddelerin veya bir kısmının geçerliliği bundan etkilenmeyecektir.
 

19. Yargı Yetkisi ve Geçerli Yasalar

Nakliye Acentesine karşı yapılacak işlemler, yalnızca işbu FBL’nin arka yüzünde belirtildiği şekilde, Nakliye Acentesinin iş yerinin bulunduğu yerde başlatılabilir ve söz konusu iş yerinin bulunduğu ülkenin yasalarına göre karara bağlanır.

TEKLİF KOŞULLARI


1) Navlun geçerlilik süresi bu anlasma haricinde tarafiniza gönderilecek olan e postada belirtilmistir. Bu belirtilen süre içinde isbu navlun teklifi ile bagli olacagimizi bu tarihten sonra yeniden degerlendirme yapilip yeni bir teklif sunulabilecegi taraflarca kabul edilmistir.

2) Aksi e posta yazismalarinda belirtilmedigi sürece, Is bu teklif "Pesin Ödeme" çalisma kosuluna göre hazirlanmistir ve vade baslangiçlari; ihracat yüklemelerinde gemi kalkis tarihi, ithalat yüklemelerinde gemi varis tarihi olarak kabul edilecektir. Olusan Demuraj bedelleri firmaya taninmis olan vadeden bagimsiz olarak pesin olarak tahsil edilir

3) Aksi e postalarda veya ikili anlasmalarda belirtilmedigi sürece, Is bu teklif non-imco yükler için geçerlidir. Yükün tasima aracina veya tasimaya tehlike arz etmesi veya engel teskil etmesi durumunda armatörün talebi ile yük gemiden bosaltilabilir veya ek masraf talep edilebilir. Böyle bir durumda tüm yükümlülükler tarafiniza rücu edilecektir.

4) Navlunu olusturan kalemlerde (BAF, CAF, PRIMAGE, WRS, GRI, PSS vb.) meydana gelebilecek degisiklikler navluna ayni oranda yansitilacaktir.

5) Teklifimizde belirtilen aktarma liman(lari), aktarma gemi(leri) ve varis süreleri planlanan veya tahmin edilen bilgilerdir, çesitli sebeplerle ve ihbarsiz degisebilir. Tasima; gemi kumpanyasinin sorumlulugunda olup, hava kosulu, grev, savas durumu, liman sikisikligi, gemi ve güzergah degisikligi vb. sebeplerden dolayi gecikmeler yasanabilir. "ETA" ve/veya "TRANSIT TIME" iliskin yukarida belirtilen tarih ve/veya süre tahmini olup, herhangi bir taahhüt içermemektedir, tasiyan gemi kumpanyasi tarafindan ihbarsiz degistirilebilir.

6) Yüklemenize iliskin fiyatlandirma ilgili armatörün navlunlandirma politikasi geregi; on board date, gate in, planlanan gemi kalkis tarihine göre yapilacaktir.

7) Geçerlilik süresi dolan tekliflerle yapilan yüklere ait olusacak ekstra masraflar tarafiniza rücu edilecektir.

8) Konteyner içine yüklenen mallarin ISPM (INTERNATIONAL STANDART ON PHYTOSANITARY MEASURES) standartina uygun olma zorunlulugu vardir. Bu standartlara uygunluk; dogrudan yükleme limaninda ihracatçi tahliye limaninda ithalatçi firma sorumlulugundadir.

9) Navlunlarimiz uygun ekipman olmasi durumunda geçerlidir. Lütfen yükleme öncesi ekipman durumunu sorgulayiniz.

10) Yüklemeye iliskin verilmis olan eksik veya yanlis beyanlardan, gemi kalkisindan sonra talep edilecek degisikliklerden ve yükleyici tarafinan zamaninda teslim edilmeyen evraklardan ötürü olusabilecek her türlü masraf tarafiniza rücu edilecektir.

11) Aksi taraflarca yazili olarak ve açikça anlasilmadigi sürece yükleme ve bosaltma ve istifleme tasiyanin sorumlulugunda degildir. Yükleme bosaltma veya istiften kaynakli ortaya çikan zarardan dolayi tarafimizdan herhangi bir talepte bulunulamaz.

12) Aksi taraflarca yazili olarak ve açikça anlasilmadigi sürece, ambalajlama da yükletenin sorumlulugundadir. Ambalajdan kaynaklanan her türlü zarardan dolayi sorumluluk yükletene yansitilacaktir.

13) Parsiyel tasimalarda 1 CBM= 1 ton üzerinden hesaplanir.M3 veya TON cinsinden yüksek olan baz alinir.

14) FCL Ithalat yüklemelerde konteyner basina; 20 lik konteyner için USD 1000, 40 lik konteyner için USD 2000 tutarinda depo çeki alinacaktir.

15) Is bu sözlesmenin ifasi sirasinda meydana gelebilecek ekonomik kriz, kitlik ve sair nedenler ile petrol fiyatlarindaki artislar, devalüasyon, deflasyon olmasi gibi durumlar ve bu sayilanlarla sinir olmamak üzere bunlar disinda kalan her türlü beklenmeyen hal, umulmayan hal ve mücbir sebepler neticesinde meydana gelebilecek fiyat artislarina karsi navlun bedelinde degisiklik yapma hakkimiz saklidir.

16) Yüklemeye iliskin demuraj serbest süresi ve demuraj tarifesi tarafimizca belirlenecektir.

17) Liman masraflari, yükleme limani ve armatör acente tarifesine göre uygulanacak olup, olasi degisiklikler yansitilacaktir.

18) TL yapilan ödemelerde, ödeme günündeki Türkiye Is Bankasi efektif döviz satis kuru baz alinacaktir. TL ödemelerden dogabilecek kur farki tutari için 26.04.2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayinlanan KDV uygulamalari genel tebligi B/1.2.2 hükümleri uyarinca kur farki faturasi kesilecek olup, is bu teklifimizin kabulü ile kesilecek olan kur farki faturasi pesinen kabul edilmistir.

19) Telex release yapilmasi durumunda konsimento ücretine ilave olarak beher set için telex release ücreti, yükleme limani ve armatör acente tarifesine göre fatura edilecektir

20) Is bu teklifimiz tasimasi gerçeklesecek olan toplam mal degerinin USD 250000 ve altinda olmasi durumda geçerlidir. Bu meblagi geçen yüklemeleriniz onayimiza tabi olup, bilgilendirmenin yapilmamasindan dolayi olusabilecek her türlü zarar ve ziyana karsi firmamiz sorumluluk kabul etmemektedir. Söz konusu onay tarafimizca yazili olarak ve açik bir sekilde yapilmalidir. Bu hususta islemlerin baslatilmasi zimnen onay verildigi anlamina gelmeyecektir. Bu durumda meblagin USD 250.000 üstünde olmasi durumu fark edildigi anda yeni bir navlun teklifi geçilecek ve bu teklifte anlasilamamasi durumunda tasima isi yapilmayacaktir. Bu durumda karsi taraf zarara ugradigindan bahisle hiçbir hak talebinde bulunmamayi kabul etmistir.

21) Alici tarafindan teslim alinmayan yükler ile ilgili olusabilecek her türlü sorumluluk ve masraf yükleyici firmaya ait olup, alici da ayni oranda müteselsilen sorumludur.

22) 20dc konteynerlara yapilan 15 ton üzeri yüklemeler agir tonaj farkina tabii olup (OWS: Over weight surcharges) navlundan ayri olarak fatura edilecektir.

23) Yüklemenin tasima sirasinda kismen yada tamamen zayi olmasi durumunda dahi navlun ve liman masraflari bedellerine iliskin tarafimizca kesilen olan faturalarin eksiksiz ve istirazsiz olarak kabul edilip ödenegi is bu teklif ile kabul edilmis sayilir.

24) Isbu teklifte belirtilmeyen konularda tarafiniza yine linkte belirtilen FBL kosullari uygulanacaktir.

25) Isbu teklif ile ilgili çikan uyusmazliklarda yetkili hukuk Türk Hukuku olup yetkili mahkemeler Izmir Mahkemeleri ve Izmir Icra Daireleridir.

26) Is bu teklifimiz, yükleme yapilmasina dair talimat verilmesi durumunda tarafinizca kabul edilmis sayilacaktir.

27) Varis limaninda yükün herhangi bir sebeple gönderilen tarafindan kabul edilmemesi ve/veya çekilmemesi durumunda, tasitan/yükleten söz konusu yükten kaynaklanan tüm masraflardan (Demuraj, ardiye vs.) sorumlu olacagini kabul ve taahhüt etmistir.

29) Yükün teslim şekli (INCOTERMS) ne olursa olsun yükün alıcı tarafından ordinosunun alınmaması durumunda navluna bağlı olarak meydana gelebilecek tüm masraflardan (demuraj, ardiye, imha vs.) yükleten sorumlu olacaktır.

30) Yükün teslim şekli (INCOTERMS) ne olursa olsun, yükün alıcı tarafından ordinosunun alındığı ve/veya limandan teslim alındığı durumlarda bile navluna bağlı olarak meydana gelebilecek tüm masraflardan (demuraj, ardiye vs.) yükleten, alıcı ile birlikte müteselsil olarak sorumlu olacaktır.

31) Demuraj tarifesi bilginize sunulmustur:

STANDART KONTEYNER                 20'DV   40'DV   40'HC

Free Time                                       7 Gün   7 Gün   7 Gün

8. günden 12. güne kadar                 $35     $45     $45

13. günden 17. güne kadar                $70     $90     $90

18. günden sonra                              $95     $120    $120

 

ÖZEL KONTEYNER                       (20'OT/FR/TK/PL/RF)    (40'OT/FR/TK/PL/RF)

Free Time                                                           3 Gün               3 Gün

4. günden 8. güne kadar                                       $135                $135

9. günden sonra                                                    $270                $270

 

Sevkiyat hattının “Forwarder”dan tahsil edeceği toplam demuraj tutarının bu tarifeye göre hesaplanacak olan demuraj tutarından fazla olması durumunda; nakliye hattının ücret tarifesi geçerli olacak ve Nakliyeci nakliye ücretini nakliye hattının tarifesine göre yeniden hesaplayacak ve toplam tutarı buna göre doğrudan göndericiye/göndericiye yansıtacaktır.

GÜMRÜK TERİMLERİ

TERİMLER

Aktarma beyanı

Aktarmak

Çeki listesi

Depo

Antrepo

Depo makbuzu

Orijinal geminin ticari, orijinal manifestosu

ATA karnesi

ATR dolaşım belgesi

Avarya

Aynı eşya

Ayrıcalıklı tarife işlemleri

Ayrımcı olmayan gümrük tarifesi

Bagajların kontrolü

Bağlayıcı tarife bilgisi

Basitleştirilmiş prosedür

Başvuru sahibi

Belgelerin varlığının ve gerçekliğinin doğrulanması

Beyan değeri

Beyan sahibi

Bilgisayar sistemi

Bilgisayarlı Gümrük Faaliyetleri

Bitki sağlık sertifikası

Boşaltma

Boşaltma limanı

Çeki listesi / tartı pusulası

Çıkış gümrüğü

Çok taraflı anlaşma

Dahilde işleme

İç ulaşım şekli

Damga vergisi

Takas

Değişmemiş eşya

Deniz gümrük bölgesi

Deniz taşıtlarının kontrolü

Denizaşırı ülkeler

Ayrıntılı beyan

Kabili devir akreditif

Dış ticaret politikası

Doğrudan temsil

Toplu kargo

Dolaylı temsil

Dolaylı vergi

Doğrudan vergi

Döviz kuru

Dünya Gümrük Örgütü

Dünya Ticaret Örgütü

Eşlik eden belge/ekli* belge

Ekonomik etkisi olan gümrük rejimi

Elektronik Veri Değişimi (EDI)

Taşıma

Emre yazılı konşimento

En çok tercih edilen –ulus –tarife

Ertelenmiş kontrol

Gümrük vergilerine eşdeğer etkiye sahip harçlar

Eşdeğer mallar

Ticari mal

Malların tanımı

Malların gümrüğe sunulması

Eşyanın gümrüğe terk edilmesi

Malların gümrük prosedürüne tabi tutulması

Malların gümrük onaylı işleme veya kullanıma tabi tutulması

Mal ihracatı

Malların imhası

Mal ithalatı

Malların muayenesi

Malların serbest bırakılması

Malların ticari tanımı

Malların yeniden ihracatı

EUR1 dolaşım sertifikası

Munzam gümrük resmi

Fatura

Fatura tutarı

Fatura düzenlemek

Fatura fiyatı

Fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması

Fiziksel muayene

Geri dönülmez akreditif

Geçici ihracat malları

Geçici kabul

Geçici muafiyet

Geleneksel ihracatçı

Genel depo

Küresel kota

Genişletilmiş gümrük bölgesi

Gerçek kişi

İade edilen mallar

Geri ödeme sistemi

İlk varış ülkesi

Sabit oranlı ücretler

Gümrük antrepoları

Gümrük beyannamesi formu

Gümrük beyannamesi

Gümrük beyanın kapatılması

Gümrük makamları tarafından kontrol

Dış tarife

Gümrük malları

Gümrük Etik Günü

Gümrük makamlarının denetimi

Gümrük Modernizasyon Projesi

Gümrük idaresi

Gümrük prosedürleri/işlemleri

Gümrük Kodu

Gümrük Değerleme Komitesi

Gümrük kontrolü altında işleme rejimi

Gümrük memuru

Gümrük kuralları/mevzuatı

Gümrük müfettişi

Gümrük uygulaması

Gümrük mührü altında taşıma

Gümrük müşavirleri

Gümrük prosedürü

Gümrük Konularında Danışma Komiteleri

Gümrük durumu

- Gümrük borcu

- Gümrük vergileri

Gümrük vergileri tarifesi

Gümrük vergilerin askıya alınması

Gümrük vergisinden muaf

Gümrük Veri Ambarı Sistemi (Güvas)

Gümrük makamları

Hariçte işleme

Finansal Analist

İade nüshası

İç bölge

İç sınır

İç su yolu taşımacılığı

İdari düzenleme

Resmi soruşturmaların yürütülmesi

İhracat malları

İhracat beyannamesi

İhracat geri ödemesi

İhracat sertifikası

İhracat

ihracat vergileri

İkame ürün

İkili anlaşma

İmalat hatası

İmalatçının analiz belgesi

İnceleme gezisi

İndirimli ithalat vergisi oranı

İrsaliye, nakliye senedi

İş yükü

Telafi edici ürün

İşleme rejimleri, işleme faaliyetleri

- Tarım ürünlerinin işlenmesinden elde edilen mallar

- İşlenmiş tarım ürünleri

İthalat sertifikası

Nicel ithalat kısıtlamaları

İthalat vergileri

Yetki sahibi

Kaçakçılık

Döviz kontrol düzenlemeleri

Kanuni ikametgâh

Kapatılmış belge

Kasa senedi

Kişilerin yanlarında ya da üstlerinde taşıdıkları eşyanın kontrolü

Kıymet beyanı

Ad valorem gümrük tarifesi

Konşimento

Konsinye satış

Koruyucu önlemler

Menşei ülke

Mal mukabili, Kapıda ödeme

Menşe kuralları

Menşe şahadetnamesi

Menşei ülke

Mutat işleme

Nakil aracı

Nakil araçlarının kontrolü

Nihai kullanım

Normal prosedür

Ön izin belgesi

Ortak Tarım Politikası

Özet beyan

Posta işlemleri

Proforma fatura

Rejim hak sahibi

Rekabetin bozulması

Rüşvet

Sağlık kaydı

Şartlı muafiyet sistemi

Tedarikçi

Satış bedeli yöntemi

Ücretsiz depo

Serbest Bölge

Serbest dolaşıma giriş beyannamesi

Serbest dolaşıma giriş rejimi

Serbest dolaşıma giren mallar

Üücretsiz liman

Serbest ticaret bölgesi

Konsinye

Sıfır ithalat vergisi oranı

Sıfır vergi oranı

Sınır gümrük idaresi

Sonradan kontrol

Spesifikasyon belgesi

Standart takas sistemi

Stok kaydı

Taahhüt mektubu

Tahakkuk eden vergi

Taklit mallar

Vadeli ödeme

Toplam muafiyet

Tanzim oranı

Tarife benzeri engeller

Tarife dışı engeller

Tarife dışı ortak ticaret politikası önlemleri

Tarifenin açıklayıcı notları

Tarife kotaları

Tarife sınıflandırması

Tarife tavanları

Tarifenin yorumlanması için genel kurallar

Gümrük faturası

Tasfiye edilecek eşya

Konşimento

Bildirim tarihi

Tek İdari Belge (SAD)

Telif hakkı

Tercihli tarife uygulaması

Teşebbüs / taahhüt

Teslim emri ordinosu

Ticari politika önlemleri

Ticari olmayan mallar

Ticari mallar

Toplam Kalite Yönetimi

Topluluk malları

Transit rejimi

Transit teminatı

Tüketim malı

Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinde yerleşik kişi

Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesi

Yasal kişi

Üçüncü ülke

Ürün

Düzensizlik

Vergi iadesi

Veri işleme tekniği

Verimlilik oranı

Yetkili alıcı

Yetkili gönderici

Yozlaşma

Beyanda bulunan

ULUSLARARASI TERİMLER

TERİMLER AÇIKLAMA
a/a Always afloat (Daima yüzer durumda)
a.a.r Against all risks (Tüm risklere karşı)
Air consignment note Hava konşimentosu
Airport of arrival Varış hava limanı
Airport of departure Kalkış hava limanı
Airway bill Hava konşimentosu
Always safely afloat Her zaman yüzer durumda
a.m. Ante meridiem (Öğleden önce)
Amounts Meblağ
Approx. Approximate/y (Aşağı yukarı, yaklaşık)
ARR Arrival (Varış saati)
B/L Bili of Lading (Konşimento)
Booking Rezervasyon
Breakdown clause (Of-off-hire clause) Zaman kira anlaşmasına veya poliçelerine geminin bozulması,çarpışması veya donanım yetersizliği durumunda kira sorununun hangi esaslara bağlı olarak çözüleceğini belirlemek için kullanılır.
Breaking buik Gemiyi boşaltmaya başlama
Brokerage Broker (simsar)'ın kiralama sözleşmesiyle ilgili hizmetinden dolayı hak ettiği komisyon
B.S. Bottom stowed (Ambarda istiflenmiş)
B.S.T. British Summer Time (ingiliz Yaz Saati)
Bulk Dökme yük (Bir ambalaj içinde olmayan yük, örn. kömür)
Bulk freight Ağırlığı az ancak istif faktörü yüksek olan yük
ca. Cırca (Tahminen)
c.a.d. (c/d) Cash against documents (Vesaik mukabili)
c.a.f. Coüt, assurance, fret, c.i.f. (Malın bedeli, sigorta ve navlun)
Cargo Kargo, yük
Carriage Taşıma, nakliye
Carrier Taşıyıcı
c.o.d. Cash on delivery (Teslimde ödemeli)
C.C. Charges co/lect (Masraflar alıcıya ait)
Certificate of Origin Menşei şahadetnamesi
c.+f Cost and freight (Malın bedeli ve taşıma ücreti)
c.+i Cost and Insurance (Malın bedeli ve sigorta)
Charge Masraf, harç, ücret
Chargeable vveight Ücrete tabi ağırlık CİF
CHP Taşıma ve sigorta bedeli ödenmiş olarak teslim
c.i.f. Malın bedeli, sigorta ve navlun
c.i.f.+c Cost, Insurance, freight and commision (Malın bedeli, sigorta, navlun ve komisyon dahil)
c.i.f.+i Cost, insurance, freight and commision and interest (Malın bedeli, sigorta, navlun ve  banka giderleri dahil)
c.i.f landed Cost, insurance, freight, landed (Malın bedeli, sigorta, navlun ve boşaltma masrafları dahil) City
c.k.d. Completely knocked down (Taşınmak için tümüyle sökülüp kurulabilen)
Claims Şikayetler c/o : Çare of. (Vasıtasıyla)
c.o.d. Cash on Delivery (Teslimde ödemeli)
Collecting fee Varış limanında malı gemiden almak için ödenen ücret
Commodity rates Nakliyede uygulanan ücret tablosu
Conditions of contract Sözleşme koşullan
Consignee Kendisine mal gönderilen
Consignment Gönderilen mal, mal gönderme, sevkiyat
Consignor Mal gönderen
Consolidator lATA'ya üye olan ve malları birleştirip toplu olarak sevkeden kuruluş
Consular Invoice (C.I.) Tasdikli fatura
c.o.s. Cash on shipment (Sevkiyat karşılığında peşin ödeme)
c.p.d. Charterer pays dues (Harçları kiralayan öder)
CPT Taşıma ücreti ödenmiş olarak teslim
CRF Mal bedeli ve navlun
c.t Conference terms (Düzenli hat gemi şirketlerinin aralarında yaptıkları anlaşmanın koşullan)
Current rates Cari fiyatlar
Customs broker Gümrük komisyoncusu
Customs clearance Gümrükleme, gümrükten çekme
Customs declaration Gümrük beyannamesi
DAF Sınırda teslim
d.d. Dangerous deck (Tehlikeli malların istif edildiği güverte)
DDP Gümrük resmi &oumouml;denmiş olarak teslim
DDU Gümrük resmi ödenmeksizin teslim
dead freight Pişmanlık navlunu
Delivering carrier Varış limanına ulaşan malları alıcıya ulaştıran taşımacı
Delivery service Teslimat servisi
Demurrage Demoraj
DEP Departure (Hareket saati)
DES Gemide teslim
DEQ Rıhtımda teslim
Dispatch money Dispeç ücreti, geminin yükleme veya boşaltmayı zamanından önce yapması durumunda ödenen ek ücret
d.i.c. Deadweight loading capasity (Geminin yük alma kapasitesi)
d.i.o Dispatch loading only (Yanlız yüklemede ödenen dispeç ücreti)
d/p Documents againstpayment (Ödemenin yapılması karşılığında vesaikin yollanması)
Emergency rates Acil durumlarda konferans'a bağlı gemilerin uyguladıkları tarife
e.t.a. Estimated time of arrival (Geminin tahmini varış zamanı)
E.T.C. Expected to complete (Muhtemel iş bitirme süresi)
Ex ship Gemiden teslim
EXW işyerinde teslim
f.a.c. Fast as (she) can :Yükleme/boşaltma esnasında geminin tüm imkanları kullanılarak işin mümkün olduğunca hızlı yapılması
         
f.a.s. Free a/ongside ship (Gemi borsasında teslim fiyatı)
F.C.A Taşıyıcıya teslim
F.C.R. Forwarding agent's certificate of receipt (Taşıma komisyoncusunun tesellüm belgesi)
F.C.T. Forvvarding agent's certificate of transport (Taşıma komisyoncusunun taşıma belgesi)
f.o.a. free on aircraft (Uçakta teslim)
f.o.b. free on board (Gemide teslim)
Force majeure Mücbir sebep
f.o.t Free on truck (Kamyonda teslim)
f.t. Ful! terms (Navlun piyasasında tüm komisyonların ve indirimlerin dahil olduğunu belirtir.)
Gateway charges Hava limanında yükün aktarılması için yapılan tüm masraflar
General cargo rates Karışık yükle ilgili ücret tablosu
Goods Emtia, mal Handling :Yükleme işlemleri
I.C.C. Institue cargo clauses (ingiliz sigortacılar Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan bazı kalıp hükümler)
Incoterms International commercial terms (Uluslararası ticari terimler)
in regular turn Muntazam sırayla
Landing charges Boşaltma masrafları
L/C Letter of credit (Akreditif)
Liner terms Düzenli hat koşulları
Livraison en cale Bu şart sözleşmeye konulduğunda, alıcı mallan geminin ambarında teslim almak zorundadır ve her türlü boşaltma masrafı ve rizikosu kendisine aittir.
L.S&D charges Landing, storage and delivery charges (Boşaltma, depolama ve teslimat harçları)
L/T Long ton (Büyük ton :1016.047 kg)
Main port Ana liman
M/R Mate's receipt (Yükün gemiye alındığını bildiren ve ikinci kaptan tarafından veya onun adına imzalanan geçici olarak konşimento yerine geçen ordino/makbuz)
n.o.p. Not othervise provided (Başka bir şekilde temin edilmemektedir)
Offload Boşaltılmış yük
Open rates Açık tarife
o.w.h. Ordinary vvorking hours (Normal çalışma saatleri)
pd paid (ödendi)
p.m. Post meridiem (Öğleden sonra)
p.o.d. Payment on delivery (Teslimde ödemeli)
Shipment Sevkiyat
Subopen Subject to being öpen (Açık olması koşuluyla)
Surcharge Sürjarj (Liman tıkanması, sıkışması gibi nedenlerle geçici olarak fazla alınan navlun)
terminal service Şehir içi terminal servisi
Thru B/L Tek konşimento
Trace Yerine ulaşmayan sevkiyatlarla ilgili yapılan soruşturma
u.c. Olağan koşullar
w/m Weight or measurement (Navlunun ağırlığa veya hacme göre hesaplanması) 

KONTEYNER BOYUTLARI

Dry Container - 20'
İç Boyutlar L: 5,898mm W: 2,350mm H: 2,390mm
Kapı Açıklığı - 2,240mm 2,280mm
Üst Açılış - - -
Dara Ağırlığı 2,200kg 4,850lbs -
Dökme yük Hacmi 33,0cbm 1,179cu.ft -
Yük 24,800kg 54,673lbs -
Dry Container - 40'
İç Boyutlar L: 12,035mm W: 2,350mm H: 2,393mm
Kapı Açıklığı - 2,339mm 2,274mm
Üst Açılış - - -
Dara Ağırlığı 3,700kg 8,156lbs -
Dökme yük Hacmi 67,0cbm 2,393cu.ft -
Yük 28,800kg 63,491lbs -

 

Dry Container - 40'
İç Boyutlar L: 12,030mm W: 2,350mm H: 2,690mm
Kapı Açıklığı - 2,340mm 2,579mm
Üst Açılış - - -
Dara Ağırlığı 3,930kg 8,663lbs -
Dökme yük Hacmi 76,0cbm 2,714cu.ft -
Yük 28,570kg 63,984lbs -

 

Dry Container - 45' High Cube
İç Boyutlar L: 13,556mm W: 2,352mm H: 2,695mm
Kapı Açıklığı - 2,340mm 2,579mm
Üst Açılış - - -
Dara Ağırlığı 4,590kg 10,118lbs -
Dökme yük Hacmi 86,0cbm 3,071cu.ft -
Yük 27,910kg 61,529lbs -
Flat Rack Container - 20'
İç Boyutlar L: 5,935mm W: 2,398mm H: 2,327mm
Kapı Açıklığı - - -
Üst Açılış - - -
Dara Ağırlığı 2,560kg 5,643lbs -
Dökme yük Hacmi - - -
Yük 21,440kg 47,265lbs -
Flat Rack Container - 20'
İç Boyutlar L: 5,966mm W: 2,418mm H: 2,286mm
Kapı Açıklığı - - -
Üst Açılış - - -
Dara Ağırlığı 2,970kg 6,547lbs -
Dökme yük Hacmi - - -
Yük 27,030kg 59,589lbs -
Flat Rack Container - 40'
İç Boyutlar L: 12,080mm W: 2,420mm H: 2,103mm
Kapı Açıklığı - - -
Üst Açılış - - -
Dara Ağırlığı 5,480kg 12,080lbs -
Dökme yük Hacmi - - -
Yük 25,000kg 55,113lbs -
Flat Rack Container - 40' Collapsible
İç Boyutlar L: 12,064mm W: 2,369mm H: 1,943mm
Kapı Açıklığı - - -
Üst Açılış - - -
Dara Ağırlığı 5,200kg 11,463lbs -
Dökme yük Hacmi - - -
Yük 39,800kg 87,741lbs -
Reefer Container - 20'
İç Boyutlar L: 5,440mm W: 2,294mm H: 2,237mm
Kapı Açıklığı - 2,286mm 2,238mm
Üst Açılış - - -
Dara Ağırlığı 2,750kg 2,062lbs -
Dökme yük Hacmi 27,9cbm 986cu.ft -
Yük 24,250kg 53,460lbs -
Reefer Container - 40'
İç Boyutlar L: 11,577mm W: 2,294mm H: 2,210mm
Kapı Açıklığı - 2,286mm 2,238mm
Üst Açılış - - -
Dara Ağırlığı 3,950kg 8,708lbs -
Dökme yük Hacmi 58,7cbm 2,073cu.ft -
Yük 28,550kg 62,940lbs -
Reefer Container - 40' High Cube
İç Boyutlar L: 11,577mm W: 2,294mm H: 2,509mm
Kapı Açıklığı - 2,290mm 2,535mm
Üst Açılış - - -
Dara Ağırlığı 4,150kg 9,148lbs -
Dökme yük Hacmi 67,0cbm 2,366cu.ft -
Yük 28,350kg 62,499lbs -
Reefer Container - 45' High Cube
İç Boyutlar L: 13,102mm W: 2,286mm H: 2,509mm
Kapı Açıklığı - 2,294mm 2,535mm
Üst Açılış - - -
Dara Ağırlığı 5,200kg 11,463lbs -
Dökme yük Hacmi 75,4cbm 2,663cu.ft -
Yük 27,300kg 60,184lbs -
Open Top Container - 20'
İç Boyutlar L: 5,893mm W: 2,346mm H: 2,353mm
Kapı Açıklığı - 2,338mm 2,273mm
Üst Açılış 5,488mm 2,230mm -
Dara Ağırlığı 2,200kg 4,850lbs -
Dökme yük Hacmi 32,0cbm 1,143cu.ft -
Yük 28,280kg 62,344lbs -
Open Top Container - 40'
İç Boyutlar L: 12,056mm W: 2,347mm H: 2,379mm
Kapı Açıklığı - 2,343mm 2,279mm
Üst Açılış 11,622mm 2,214mm -
Dara Ağırlığı 3,800kg 8,377lbs -
Dökme yük Hacmi 67,0cbm 2,393cu.ft -
Yük 28,700kg 63,270lbs -
Open Top Container - 40' Open Side/Top
İç Boyutlar L: 5,928mm W: 2,318mm H: 2,257mm
Kapı Açıklığı - 2,286mm 2,278mm
Üst Açılış 5,350mm 2,138mm -
Dara Ağırlığı 2,775kg 6,117lbs -
Dökme yük Hacmi 31,0cbm 1,107cu.ft -
Yük 21,225kg 49,791lbs -
Artificial Tweendeck - 40'
İç Boyutlar L: 11,823mm W: 2,197mm -
Kapı Açıklığı - - -
Üst Açılış - - -
Dara Ağırlığı 4,860kg 10,714lbs -
Dökme yük Hacmi - - -
Yük 39,580kg 87,256lbs -