INCOTERMS

 

  Any Mode or Modes of Transport Sea and Inland Waterway Transport Any Mode or Modes of Transport
EXW FCA FAS FOB CFR CIF CPT CIP DAP DPU DDP
Ex
Works
Free
Carrier

Free Alonside

Ship

Free On Board Cost
And
Freight
Cost
Insurance
And Freight
Carriage
Paid
To
Carriage and
Insurance
Paid To
Delivered
At
Place
Delivered
At
Unloaded
At
Named
Place
Transfer Of Risk At Buyer's
Disposal
On Buyer's
Transport
Alongside
Ship
On Board
Vessel
On Board
Vessel
On Board
Vessel
At Carrier At Carrier At Named
Place
At Nammed
Place Unloaded
At Named
Place
Obligations & Charges
Export Packaging Seller Seller Seller Seller Seller Seller Seller Seller Seller Seller Seller
Loading Charges Buyer Seller Seller Seller Seller Seller Seller Seller Seller Seller Seller
Delivery to Port/Place Buyer Seller Seller Seller Seller Seller Seller Seller Seller Seller Seller
Export Duty,Taxes&
Customs Clearance
Buyer Seller Seller Seller Seller Seller Seller Seller Seller Seller Seller
Origin Terminal Charges Buyer Buyer Seller Seller Seller Seller Seller Seller Seller Seller Seller
Loading on Carriage Buyer Buyer Buyer Seller Seller Seller Seller Seller Seller Seller Seller
Carriage Charges Buyer Buyer Buyer Buyer Seller Seller Seller Seller Seller Seller Seller
Insurance * * * * * Seller * Seller * * *
Delivery to Destination Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Seller Seller Seller Seller Seller
Import Duty,Taxes&
Customs Clearance
Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Seller

COMMERCIAL TERMS

COMMERCIAL TERMS DESCRIPTION
Acceptable Quality Standard Kabul edilebilir kalite standardı
Acceptance Kabul
Acceptance bill ödenecek poliçe
Acceptance credit Kabul kredisi
Accepting bank Kabul bankası
Accreditation Akreditasyon
Actual export Fiili ihracat
Actual import Fiili ithal
Ad valorem duties Ad valorem vergiler
Additional Code Ek kod
Additional Protocol Katma protokol
Advance bill Avans poliçesi
Advertisement Reklam
Agent Acenta
Agreement Anlaşma
Air freight Hava navlunu
Air freight Hava taşıma
Air freight Insurance Hava taşıma sigortası
Airway bill Hava taşıma senedi
Amendment Tadilat
Anti-dumping duties Anti-damping vergileri
Applicant Akreditif amiri
Arbitrage Arbitraj
Arbitration Hakemlik
Assets/bonds Menkul kıymetler
Association Committee Ortaklık komitesi
Association Council Ortaklık konseyi
ATA Carnets ATA karneleri
ATR Document ATR belgesi
Auction Açık arttırma
Autonomous tariff system Otonom gümrük tarifesi sistemi
Average Avarya
Back freight Geri dönüş navlunu
Back order Karşılanmamış sipariş
Back to back credit Karşılıklı akreditif
Balance of foreign trade Dış ticaret bilançosu
Balance of payments ödemeler dengesi
Balance sheet Bilanço
Bale Balya
Bank acceptance Banka kabulü
Bank credit Banka kredisi
Bank receipt Dekont
Banker's indemnity or guarantee Banka teminatı veya garantisi
Barter Takas
Beneficiary Lehtar
Benelux Benelüks
Bern Union Bam Birliği
Best buy En uygun satın alma
Bilateral agreement countries Anlaşmalı ülkeler
Bilateral trade agreements iki-yanlı ticaret anlaşmaları
Bill Broker Kambiyo acentası
Bill of carriage Hamule senedi
Bill of credit Kredi Mektubu
Bill of entry Gümrük beyannamesi
Bill of exchange, draft (B/E) Poliçe
Bill of lading (B/L) Konşimento
Black list Kara liste
Black market Kara borsa
Blank acceptance Açık kabul
Blank Bill Açık poliçe
Blank cheque Açık çek
Blank endorsement Beyaz ciro
Blocked currency Bloke para
Bond, Bill Bono
Bonded goods Antrepolanmış mallar
Boycott Boykot
Brand name Marka adı
Break even point Başa baş noktası
Broker Komisyoncu
Brussels Tariff Nomenclature Brüksel Tarife Nomanklatörü
Buy-back Geri satın alma
Buyer Buyer
Buyer's credit Buyer kredisi
Buyer's market Buyer piyasası
Buying rate Buyer kuru
Cabotage Kabotaj
Capital Ana para
Capital Market Sermaye piyasası
Cargo Kargo
Carriage and insurance paid to CIP
Carriage Paid To CPT
Cartel Kartel
Cash discount Nakit iskontosu
Cash on delivery Mal karşılığı ödeme
Cash payment Peşin ödeme
CE Mark CE işareti
Certificate Sertifika
Certificate of Allied Ouality Assurance AQAP Belgesi
Certificate of analysis Analiz raporu
Certificate of circulation Dolaşım belgesi
Certificate of inspection Ekspertiz raporu
Certificate Manifacturing Competence İmalat Yeterlilik Belgesi
Certificate of origin (c/o) Menşe şehadetnamesi
Certificate of weight Çeki listesi
Certified invoice Tasdikli fatura
Charter contract Çarter Sözleşmesi
Charter-party Çarter parti
Check Çek
Check-list Kontrol listesi
Claim Sigorta talebi
Clause Kloz
Clearance outwards Gümrük çıkış izni
Clearing Kliring
Combined transport Bill of Lading Birleşik nakliye konşimentosu
Combined transport documents Karma taşıma vesaiki
Commercial agent/ representative Mümessil
Commission agent Komisyoncu acenta
Commodity exchange Mal borsası
Common carrier Taşımacı
Common Cııstonıs Tariff Ortak Gümrük Tarifesi (OGT)
Common market Ortak pazar
Comparative advantage Karşılaştırmalı üstünlük
Compensation Denkleştirme
Compensatory levy Fark giderici vergi
Competition Rekabet
Competitive prices Rekabetçi fiyatlar
Compound interest Bileşik faiz
Consignment distribütör Konsinye dağıtıcı
Consignation Konsinyasyon
Consignee Konsinye
Consigner Konsinyator
Consolidation Konsolidasyon
Consortium Konsorsiyum
Consul Konsolos
Consular invoice Konsolosluk faturası
Container Konteyner
Contract of affreightment Deniz taşımacılığı sözleşmesi
Contractual tariff Antlaşmalı gümrük tarifesi
Convertibility Konverbilite
Convertible currency Konvertibl para
Correspondent bank Muhabir banka
Cost Maliyet
Cost and freight CFR
Cost, Insurance, freight CIF
Council of Europe Avrupa konseyi
Counter guarantee Karşı teminat, Kontrgaranti
Counter purclıase Bağlı muamele
Counter trade Karşılıklı ticaret
Court of justice Avrupa Toplulukları Adalet Divanı
Cover, provision Kuvertür
Credit Insurance Kredi sigortası
Cross rate, cross exchange Çapraz kur
Currency Dolaşımdaki para
Current Cari
Current exchange rate Cari kur
Customs Gümrük
Customs broker Gümrük komisyoncusu
Customs clearance Gümrük muayenesi
Customs Cooperation Council Nomenclature Gümrük Tarifesi istatistik Pozisyonu
Customs declaration Gümrük bildirimi
Customs duty Gümrük vergisi, Gümrük resmi
Customs invoice Gümrük faturası
Customs Tariffs Gümrük Tarifesi
Customs Union Gümrük Birliği
Customs warebouse Gümrük antreposu
Dead cargo Boş yük
Dead freight ölü navlun
Declaration Beyan
Declaration of intent Niyet bildirisi
Defective delivery Hasarlı Teslim
Deferred payment letter of credit Ertelenmiş ödemeli akreditif
Deflation Deflasyon
Delivered at frontier DAF
Delivered duty paid DDP
Delivered duty unpaid DDU
Delivered ex quay (Duty Paid) DEQ
Delivered ex ship DES
Demand Talep
Demurrage Demuraj
Depression Deprasyon
Derived demand Bağlı talep
Devaluation Devalüasyon
Differences in rates of exchange Kur farklılıkları
Differential duties Farklılaştırılmış gümrük vergisi
Direct Bill of lading Doğru konşimento
Direct competitor Direkt rakip
Direct mailing Direkt postalama
Direct shipping Direkt yükleme
Direct tax Dolaysız vergi
Dirty exchange rate system Müdahaleli döviz kuru sistemi
Discharging Boşaltma
Discount Iskonto
Discounting bank Iskonto eden banka
Dispatch Dispeç
Display Sergileme
Disputes Anlaşmazlık
Distribution Dağıtım
Distribution channel Dağıtım kanalı
Distributor Dağıtımcı
Divisible letter of credit Bölünebiiir Akreditif
Dock warrant Rihtim makbuzu
Domestic market iç pazar
Double taxation Çifte vergilendirme
Down payment Kapora
Drawback Gümrük vergi iadesi
Drawer Keşideci
Dual exchange rate systenı ikili döviz kuru sistemi
Dual pricing Çifte fiyatlama
Duality Kalite
Dumping Damping
Dunnage Dunaj
Durable goods Dayanıklı tüketim malları
Dutiable list Gümrüğe tabi mallar listesi
Economic and Monetary Union Ekonomik ve Parasal Birlik
Economic embargo Ekonomik ambargo
Economic growth Ekonomik büyüme
Economic Integration Ekonomik bütünleşme
Econoınic stability measures Ekonomik istikrar tedbirleri
Economic union Ekonomik birlik
Embargo Ambargo
End-User Son kullanıcı
Entrepot, warehouse Antrepo
Errors and omissions excepted (E.E) Hata ve noksan hariç
Escalation clause Artış hükmü EUR 1
Document EUR 1 Belgesi
EURO currency Euro döviz
European Currency Unit (ECU) Avrupa Para Birimi
European Development Fund Avrupa Kalkınma Fonu
European Economic Community (EEC) Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET)
European Free Tradiııg Area EFTA
European Investment Bank (EIB) Avrupa Yatırım Bankası
European Monetary System Avrupa Para Sistemi
European Parliament (EP) Avrupa Parlamentosu
European Union (EU) Avrupa Birliği
Ex Works EXW
Excess capacity Aşırı kapasite
Exchange Kambiyo
Exchange control Kambiyo denetimi
Exchange equalization fund Kambiyo denkleştirme fonu
Exchange rate Döviz kuru
Exchange rate risk Döviz riski
Exhibition Sergi
Expert Bilirkişi
Export ihracat
Export credit ihracat kredisi
Export credit Insurance ihracat kredi sigortası
Export directory ihracat rehberi
Export duty ihracat gümrük resmi
Export incentive ihracat teşviki
Export Insurance ihracat sigortası
Export levy ihracat prelevmanı
Export List ihraç listesi
Export on consignrnent Konsinye ihracat
Export premium (Bonus) ihracat primi
Export quotas agreernent ihracat kotaları anlaşması
Export regime Ihracat rejimi
Export tax ihraç vergisi
Export tax rebate ihracatta vergi iadesi
Export without returns Bedelsiz ihracat
Exporter ihracatçı
Exporters Unions ihracatçı birlikleri
Extra laytime Sürastarya muddeti
Factoring Faktoring
Factory Fabrika
Fair Fuar
Fason Fason
Fason export Fason ihracat
Feasibility Fizibilite
Final stage Son dönem
Financial Protocol Mali protokol
Fixed exchange rate system Sabit döviz kuru sistemi
Fixed letter of credit Adi akreditif
Floating rate of exchange Dalgalı döviz kuru
Food and Agriculture Organization FAO
Force majeure Mücbir sebep
Forwarding agent Nakliyat acentası
Foreign currency Döviz Foreign
Exchange arbitrage Döviz arbitrajı
Foreign exhange control Döviz kontrolü
Foreign trade Dış ticaret
Foreign trade deficit Dış ticaret açığı
Foreign trade regime Dış Ticaret Rejimi
Foreign trade surplus Dış ticaret fazlası
Forfeiter Forfaiter
Forfeiting Forfaiting
Forwarding agent Taşıma aracılığı yapan acenta
Ford Bill of lading Kusurlu konşimento
Franchise Franchise
Free alongside slıip FAS
Free carrier FCA
Free exchange rate Serbest döviz
Free exchange rate system Serbest kur sistemi
Free list Serbest mallar listesi
Free of particular average (F.P.A) özel avarya franko şartı
Free on board FOB
Free port Serbest liman
Free trade Serbest ticaret
Free trade areas Serbest ticaret alanı veya bölgeleri
Free zone Serbest bölge
Freight Navlun
Freight and dernurrage (F and D) Navlun ve alıkoyma tazminat
Freight forwarder Taşıma aracısı
Freight insurance Nakliyat sigorta
Freight invoice Navlun faturası
Freight Note Navlun belgesi
Freight ton (F/T) Navlun ton
General Agreement on Tariffs and Trade GATT
General average Büyük avarya
Good Manufacturing Practices GMP
Goods Emtia
Grace period Odemesiz dönem
Grade labelling Kalite etiketlemesi
Gross price Brüt fiyat
Gross registered tonnage Brüt tonaj (git)
Gross weight Brüt ağırlık
Groupage Grupaj
Haulage Karayolu taşıma ücreti
Hidden tax Dolaylı vergi
Holding company Holding
Hormonized System Armonize sistem
ICC Milletlerarası Ticaret Odası
ICC Court of Arbitration MTO Tahkim Divanı
Import ithalat
Import deposit ithalat depozitosu
Import duty ithal vergisi
Import levy ithalat prelevmanı
Import licence ithal lisansı
Import prohibitions ithalat yasakları
Import quotas ithalat kotası
Import rejime ithalat rejimi
Import substitution ithal ikamesi
Import without returns Bedelsiz ithalat
Importer ithalatçı
Indicator price Gösterge fiyat
Indirect competitor Dolaylı rakip
Industrial design Endüstriyel tasarım
Industrial free zones Endüstriyel serbest bölgeler
Inland waterway Bill of lading iç sular konşimentosu
Input tax Girdi vergisi
Inspection conıpany Gözetim şirketi
Installment Taksit
Insurance broker Sigorta komisyoncusu
Insurance policy Sigoıta poliçesi
Interbank rate Interbank kuru
Interest Faiz
Interest rate Faiz oranı
Intermediate goods Ara malı
International Chamber of Commerce (ICC) Milletlerarası Ticaret Odası (MTO)
Invalid Hulcurnsüz
Inventory Stok
Invisible export Görünmeyen kalemler ihracatı
Invisible import Görünmeyen ithalat
Invoıce Fatura
Inward processing licence Dahilde işleme izin belgeleri
Jnward processing traffic Dabilde işleme rejimi
Islamic Center for Development of Trade islam Ticareti Geliştirme Merkezi
Islamic Development Bank (IDB) İslam Kalkınma Bankası
ISO 9000 Certificate 150 9000 Belgesi
Issuing bank Amir banka
Labelling E.tiketleme Labour
Intensive Emek yoğun
Land Trade Kara ticareti
Land transport Kara taşımacılığı
Laytime Starya
Leaflet-prospectus Prospektüs
Leasing Finansal kiralama
Lessee Lessee
Lessor Lessor
Letter of credit Akreditif (L/C)
Levy Prelevman
Liaison Office irtibat bürosu
Liberal trade Liberal ticaret
Liberation lists Liberasyon listeleri
Licence Lisans
Licence agreements Lisans anlaşmaları
Limited liability Sınırlı sorumluluk
Limited Partnership Adi komandit şirket
Liner service Liner servis
Lines of credit Kredi kademeleri
Loco price Fabrika fiyatı
London interbank offered rate Libor
Mail credit Kurye kredisi
Manifest Manifesto Manifesto cargo Mal manifestosu
Manufactured goods Mamul mallar
Margin Marj
Marine Bill of lading Deniz konşimentosu
Marine insurance Deniz sigoıtası
Maritime Law Deniz hukuku
Market Pazar
Market penetration Pazara giriş
Market potential Pazar potansiyeli
Market research Pazar araştırması
Market segment Pazar dilimi
Marketing Pazarlama
Marketing channel Pazarlama kanalı
Marking işaret
Mark-tıp Kar marjı
Master Kaptan
Master's receipt Kaptan Makbuzu
Merchant Tacir
Minimum export price Asgari ihraç fiyatı
Mortgage ipotek
Mortgage bond ipotekli tahvil
Motor Vessel MA/
Multifiber arrangement (MFA) Çok elyaflı tekstil anlaşması
Multilateral trade regulations Çoklu ticaret anlaşması
Multinational bank Çok uluslu banka
Multi-national corporations Çok uluslu şirketler
Multi-national trade community Çok uluslu ticaret topluluğu
Multiple Exhange rate Katlı kur
Multiple product pricing Çoklu ürün fiyatlandırması
Mursing table Bileşim tablosu
Navigation Denizyolu
Negotiating bank Aracı banka
Net price Net fiyat
Net registered tonnage (NRT) Net tonaj
Nominal rate of protection Nominal koruma oranı
Non-durables Dayanıksız mallar
Non-negotiable Bill of lading işlem görmez konşimento
Non-tariff restrictions Tarife dışı kısıtlamalar
North America Free Trading Area NAFTA
Notice of readiness Hazırlık mektubu
Official Gazette Resmi Gazete
Off-set Off-set anlaşması
Off-shore banking Kıyı ötesi bankacılığı
Open account Açık hesap
Open cover Açık piyasa işlemleri
Open order Açık sipariş
Open-end mortgage Açık ipotek
Option Opsiyon
Order Ordino
Order Sipariş
Order Bill of lading Emre yazılı konşimento
Orel/bulk/Oil carrier OBO
Original capital Başlangıç sermayesi
Original invoice Orijinal fatura
Origiııal manifest Orijinal manifesto
Outward processing licence Hariçte işleme izin belgesi
Outward processiııg traffic Hariçte işleme rejimi
Over valuation Aşırı değerlenme
Overseas Denizaşırı
Package Ambalaj
Package desing Ambalaj dizaynı
Packaging Ambalajlama
Parity Parite
Partial devaluation Kısmi devalüasyon
Patent Patent
Paying bank Ödeme bankası
Payment Ödeme
Performance guarantee Kesin teminat mektubu
Permit Permi
Physical distribution Fiziksel dağıtım
Phytosanitary certificate Bitki sağlık sertifikası
Pier to Pier Rıhtımdan rıhtıma
Political risk Politik risk
Port Liman
Port dues Liman masrafları
Port entry Limana giriş kaydı
Port of cali P.O.C.
Port of departure Kalkış limanı
Port of discharge Boşaltma limanı
Port of entry Giriş limanı
Port of registry Bağlama limanı
Port of shipment Sevkiyat limanı
Port-shipment finance Sevk sonrası finansman
Prefinancing credit Prefinansman kredisi
Premium in forward exchange market Primli kambiyo kurları
Premium on Bill of exchange Poliçe primi
Preparatory stage Hazırlık dönemi
Present value Bugünkü değer
Pre-shipment finance Sevk öncesi finansman
Price bracket Fiyat aralığı
Price cut Fiyat kırma
Price Index Fiyat endeksi
Price level Fiyat düzeyi
Price list Fiyat listesi
Price list certified Fiyat listesi (tasdikli)
Price-earnings ratio Fiyat-kazanç oranı
Pricing Fiyatlandırma
Processed Agricultural Products System işlenmiş tarım ürünleri sistemi
Processed goods işlenmiş mallar
Prodııct life cycle Mamul yaşam dönemi
Product mix Mal karması
Profit Kar
Proforma Invoice Proforma fatura
Protectionism Korumacılık
Protracted default Buyernın temerrüdü
Purchase order Sipariş mektubu
Purchase price Alım fiyatı
Purchase-buy Satınalma
Purchasing power Satınalma gücü
Qualified acceptance Kısmi kabul
Quality control Kalite kontrolü
Quota Kota
Raw material Hammadde
Recession Resesyon
Reciprocal agreements Karşılıklı ticari anlaşmalar
Recourse Rücu
Recycling Recycling
Re-export Re-ekspoıt
Reference price Referans fiyatı
Refinancing Refinansman
Regular transit service Düzenli transit servis
Reimbursement Rambursman
Repayment guarantee Geri ödeme teminatı
Reseller market Seller pazarı
Reserve currency Rezerv para
Retail price Perakende fiyatı
Retail sale Perakende satış
Retailer Perakendeci
Revocable letter of credit Kabili rticu akreditif
Revolving credit Döner kredi
Revolving letter of credit Rotatif akreditif
Roll-on, Roll-off Ro-Ro
Safety regulations Sağlik talimatnamesi
Sale on account Kredili satış
Sale on consignment Aracılı satış
Sale on return Iade edilebilme şartı ile satış
Sale on trial Deneme şartıyla satış
Sales agent Satış acentası
Sales contract Satış sözleşmesi
Sales potential Satış potansiyeli
Sales tax Satış vergisi
Saturated market Doymuş pazar
Saturday Sunday holiday excluded sshex
Saturday Sunday holiday included sshinc
Sea transport Deniz taşımacılığı
Sealing Mühürleme
Sectoral foreign trade company Sektöre' dış ticaret şirketi
Securities Kıymetli evrak
Seller's credit Seller kredisi
Sensitive products Hassas ürün
Service Hizmet
Shipment Sevkiyat
Shipment contract Sevkiyat sözleşmesi
Shipping document Sevk vesaiki
Short term Bill of ladiııg Kısa konşimento
Short term capital movements Kısa vadeli sermaye hareketleri
Sight letter of credit ibrazında odemeli akreditif
Simple letter of credit Basit akreditif
Single Administrative Docunıent Tek idari Belge
Single European Act Tek Avrupa Senedi
Sousplan Supalan
Special cargo özel kargo
Special Drawing Rights (SOR) Özel çekme hakkı
Special fair ihtisas fuarı
Specific duties Spesifik vergiler
Spot foreign exchange market Anında teslim döviz piyasası
Spot trading Spot ticaret
Spread Spread
Stabex Stabex
Stagflation Stagflasyon
Stamp duty Damga resmi
Stand Stand
Standard Standart
Standardization Standardizasyon
Stand-by agreement Destekleme kredisi anlaşması
Stand-by arrangement Stand-by düzenlemesi
Storage Depolama
Stowage order İstifleme emri
Straight Bill of lading Nama yazılı konşimento
Subcontractor Taşeron
Subsidiary company Bağlı şirket
Subsidy Subvansiyon
Substitute goods ikame malları
Supply Al2
Surveillance measures Gözetim önlemi
Swap Swap
Swap agreements Swap anlaşmaları
Switch Switch
Tare Dara
Target customer Hedef müşteri
Target market Hedef pazar
Tariff Tarife
Tariff like factors Tarife benzeri faktörler
Tariff number Tarife numarası
Tariff position Gümrük tarife pozisyonu
Tariff quotas Gümrük tarife kotaları
Tariff quotas Tarife kontenjanları
Tariff rate Gümrük tarife oranı
Tender ihale
Tender guarantee ihale teminatı
Tender offer ihale yolu ile satış
Terms of sale Satış koşulları
Tering of trade Dış ticaret hadleri
Territorial waters Karasuları
Test marketing Deneme pazarlaması
Theft Insurance Hırsızlık sigortası
Through Bill of lading Tek konşimento
Through transport Doğrudan nakliyat
Time bargaining sale Alivre satış
Transaction Muamele
Transferable letter of credit Devredilebilir akreditif, kabili devir akreditif
Transferring bank Devreden banka
Transport documents Nakliye vesaiki
Transportation Nakliyat
Transportation Insurance Taşıma sigortası
Treaty Antlasma
Uncovered Karşılıksız
Unfair competition Haksız rekabet
Unlimited company Kolektif şirket
Untied credits Serbest krediler
Unvalued Insurance Değeri belirlenernemiş sigorta
Upset Price Asgari satış fiyatı
Validity of contract Sözleşmenin geçerliliği
Value added tax (VAT) Katma değer vergisi
Value adjustment Değer ayarlaması
Valued Insurance Değeri belirlenmiş sigorta
Variable cost Değişken maliyet
Variable duties Değişken gümrük vergileri
Vehicle Taşıt
Vessel Şilep
Warehouse Ambar
Warehouse to warehouse clause Depodan depoya şartı
Way Bill Taşıma senedi
Weatlıer Insurance Hava sigortası
With average (W.A) Avarya
Working day işgünü
World Trade Organization (WTO) Dünya Ticaret örgütü

OUR BILL OF LADING RULES

Standard Conditions (1992) governing the

FIATA MULTIMODAL TRANSPORT BILL OF LADING

 

Definitions

«Freight Forwarder» means the Multimodal Transport Operator who issues this FBL and is named on the face of it and assumes liability for the performance of the multimodal transport contract as acarrier.

«Merchant» means and includes the Shipper, the Consignor, the Consignee, the Holder of this FBL, the Receiver and the Owner of theGoods.

«Consignor» means the person who concludes the multimodal transport contract with the Freight Forwarder.

«Consignee» means the person entitled to receive the goods from the FreightForwarder.

«Taken in charge» means that the goods have been handed over to and accepted for carriage by the Freight Forwarder at the place of receipt evidenced in thisFBL.

«Goods» means any property including live animals as well as containers, pallets or similar articles of transport or packaging not supplied by the Freight Forwarder, irrespective of whether such property is to be or is carried on or underdeck.

 

1. Applicability

Notwithstanding the heading «FIATA Multimodal Transport Bill of Lading (FBL)» these conditions shall also apply if only one mode of transport is used.

 

2. Issuance of thisFBL

2.1. By issuance of this FBL the FreightForwarder

a)  undertakes to perform and/or in his own name to procure the performance of the entire transport, from the place at which the goods are taken in charge (place of receipt evidenced in this FBL) to the place of delivery designated in this FBL;

b)  assumes liability as set out in these conditions.

2.2. Subject to the conditions of this FBL the Freight Forwarder shall be responsible for the acts and omission of his servants or agents acting within the scope of their employment, or any other person of whose services he makes use for the performance of the contract evidenced by this FBL, as if such acts and omissions were hisown.

 

3. Negotiability and title to thegoods

3.1. This FBL is issued in a negotiable form unless it is marked «non negotiable». It shall constitute title to the goods and the holder, by endorsement of this FBL, shall be entitled to received or to transfer the goods hereinmentioned.

3.2. The information in this FBL shall be prima facie evidence of taking in charge by the FreightForwarder of the goods as described by such informationunless a contrary

 

indication, such as «shipper’s weight, load and count», «shipper-packed container» or similar expressions, has been made in the printed text or superimposed on this FBL. However, proof to the contrary shall not be admissible when the FBL has been transferred to the consignee for valuable consideration who in good faith has relied  and actedthereon.

 

4. Dangerous Good andIndemnity

4.1. The Merchant shall comply with rules which are mandatory according to the national law or by reason of International Convention, relating to the carriage of goods of a dangerous nature, and shall in any case inform the Freight Forwarder in writing of the exact nature of the danger, before goods of a dangerous nature are taken in charge by the Freight Forwarder and indicate to him, if need be, the precautions to betaken.

4.2. If the Merchant fails to provide such information and the Freight Forwarder is  unaware of the dangerous nature of the goods and the necessary precautions to be taken and if, at any time, they are deemed to be a hazard to life or property, they may at any place be unloaded, destroyed or rendered harmless, as circumstances may require, without compensation. The Merchant shall indemnify the Freight Forwarder against all loss, damage, liability, or expense arising out of their being taken in charge, or their carriage, or of any service incidentalthereto.

The burden of proving that the Freight Forwarder knew the exact nature of the danger constituted by the carriage of the said goods shall rest on the Merchant.

4.3. If any goods shall become a danger to life or property, they may in like manner be unloaded or landed at any place or destroyed or rendered harmless. If such danger was not caused by the fault and neglect of the Freight Forwarder he shall have no liability and the Merchant shall indemnify him against all loss, damage, liability and expense arisingtherefrom.

 

5. Description of Goods and Merchant’s Packing andInspection

5.1. The Consignor shall be deemed to have guaranteed to the Freight Forwarder the accuracy, at the time the goods were taken in charge by the Freight Forwarder, of all particulars relating to the general nature of the goods, their marks, number, weight, volume and quantity and, if applicable, to the dangerous character of the goods, as furnished by him or on his behalf for insertion on theFBL.

The Consignor shall indemnify the Freight Forwarder against all loss, damage and expense resulting from any inaccuracy or inadequacy of such particulars.

The Consignor shall remain liable even if the FBL has been transferred by him.

The right of the Freight Forwarder to such an indemnity shall in no way limit his liability under this FBL to any person other than the Consignor.

5.2. The Freight Forwarder shall not be liable for any loss, damage or expense caused by defective or insufficient packing of goods or by inadequate loading or packing within containers or other transport units when such loading or packing has been performed by the Merchant or on his behalf by a person other than the Freight Forwarder, or by thedefect or unsuitability of the containersor other transport units supplied by the

 

Merchant, or if supplied by the Freight Forwarder if a defect or unsuitability of the container or other transport unit would have been apparent upon reasonable inspection by the Merchant. The Merchant shall indemnify the Freight Forwarder against all loss, damage, liability and expense so caused.

 

6. Freight Forwarder’sLiability

6.1. The responsibility of the Freight Forwarder for the goods under these conditions covers the period from the time the Freight Forwarder has taken the goods in his charge to the time of theirdelivery.

6.2. The Freight Forwarder shall be liable for loss of or damage to the goods as well as for delay in delivery if the occurrence which caused the loss, damage or delay in delivery took place while the goods were in his charge as defined in Clause 2.1.a, unless the Freight Forwarder proves that no fault or neglect of his own, his servants or agents or any other person referred to in Clause 2.2. has caused or contributed to such loss, damage or delay. However, the Freight Forwarder shall only be liable for loss following from delay in delivery if the Consignor has made a declaration of interest in timely delivery which has been accepted by the Freight Forwarder and stated in this FBL.

6.3. Arrival times are not guaranteed by the Freight Forwarder. However, delay in delivery occurs when the goods habe not been delivered within the time expressly agreed upon or, in the absence of such agreement, within the time which would be reasonable to require of a diligent Freight Forwarder, having regard to the circumstances of thecase.

6.4. If the goods have not been delivered within ninety consecutive days following such date of delivery as determined in Clause 6.3., the claimant may, in the absence of evidence to the contrary, treat the goods aslost.

6.5. When the Freight Forwarder establishes that, in the circumstances of the case, the loss or damage could be attributed to one or more causes or events, specified in a – e of the present clause, it shall be presumed that it was so caused, always provided, however, that the claimant shall be entitled to prove that the loss or damage was not, in fact, caused wholly or partly by one or more of such causes orevents:

a)  an act or omission of the Merchant, or person other than the Freight Forwarder acting on behalf of the Merchant or from whom the Freight Forwarder took the goods in charge;

b)  insufficiency or defective condition of the packaging or marks and/ornumbers;

c)  handling, loading, stowage or unloading of the goods by the Merchant or any person acting on behalf of the Merchant;

d)  inherent vice of the goods;

e)  strike, lockout, stoppage or restraint of labour.

6.6. Defences for carriage by sea or inlandwaterways

Notwithstanding Clauses 6.2, 6.3. and 6.4. the Freight Forwarder shall not be liable for loss, damage or delay in delivery with respect to goods carried by sea or inland waterways when such loss, damage or delay during such carriage has been caused by:

 

a)  act, neglect or default of the master, mariner, pilot or the servants of the carrier in  the navigation or in the management of the ship,

b)  fire, unless caused by the actual fault or privity of the carrier, however, always provided that whenever loss or damage has resulted from unseaworthiness of the ship, the Freight Forwarder can prove that due diligence has been exercised to make the ship seaworthy at the commencement of thevoyage.

 

7. ParamountClauses

7.1. These conditions shall only take effect to the extent that they are not contrary to the mandatory provisions of International Conventions or national law applicable to the contract evidenced by thisFBL.

7.2. The Hague Rules contained in the International Convention for the unification of certain rules relating to Bills of Lading, dated Brussels 25th August 1924, or in those countries where there are already in force the Hague-Visby Rules contained in the Protocol of Brussels, dated 23rd February 1968, as enacted in the Country of Shipment, shall apply to all carriage of goods by sea and also to the carriage of goods by inland waterways, and such provisions shall apply to all goods whether carried on deck or underdeck.

7.3. The Carriage of Goods by Sea Act of the United States of America (COGSA) shall apply to the carriage of goods by sea, whether on deck or under deck, if compulsorily applicable to this FBL or would be applicable but for the goods being carried on deck in accordance with a statement on thisFBL.

 

8. Limitation of Freight Forwarder’sLiability

8.1. Assessment of compensation for loss of or damage to the goods shall be made by reference to the value of such goods at the place and time they are delivered to the consignee or at the place and time when, in accordance with this FBL, they should been sodelivered.

8.2. The value of the goods shall be determined according to the current commodity exchange price or, if there is no such price, according to the current market price or, if there are no such prices, by reference to the normal value of goods of the same name andquality.

8.3. Subject to the provisions of subclauses 8.4. to 8.9. inclusive, the Freight Forwarder shall in no event be or become liable for any loss of or damage to the goods in an amount exceeding the equivalent of 666.67 SDR per package or unit or 2 SDR per kilogramme of gross weight of the goods lost or damaged, whichever is the higher, unless the nature and value of the goods shall have been declared by the Consignor  and accepted by the Freight Forwarder before the goods have been taken in his charge, or the ad valorem freight rate paid, and such value is stated in the FBL by him, then such declared value shall be thelimit.

8.4. Where a container, pallet or similar article of transport is loaded with more than one package or unit, the packages or other shipping units enumerated in the FBL aspacked

 

in such article of transport are deemed packages or shipping units. Except as aforesaid, such article of transport shall be considered the package or unit.

8.5. Notwithstanding the above mentioned provisions, if the multimodal transport does not, according to the contract, include carriage of goods by sea or by inland waterways, the liability of the Freight Forwarder shall be limited to an amount not exceeding 8.33 SDR per kilogramme of gross weight of the goods lost ordamaged.

8.6. a) When the loss of or damage to the goods occurred during one particular stage of the multimodal transport, in respect of which an applicable international convention or mandatory national law would have provided another limit of liability if a separate contract of carriage had been made for that particular stage of transport, then the limit of the Freight Forwarder’s liability for such loss or damage shall be determined by reference to the provisions of such convention or mandatory nationallaw.

b) Unless the nature and value of the goods shall have been declared by the Merchant and inserted in this FBL, and the ad valorem freight rate paid, the liability of the Freight Forwarder under COGSA, where applicable, shall not exceed US$ 500 per package or, in the case of goods not shipped in packages, per customary freight unit.

8.7. If the Freight Forwarder is liable in respect of loss following from delay in delivery, or consequential loss or damage other than loss of or damage to the goods, the liability of the Freight Forwarder shall be limited to an amount not exceeding the equivalent of twice the freight under the multimodal contract for the multimodal transport under this FBL.

8.8. The aggregate liability of Freight Forwarder shall not exceed the limits of liability for total loss of thegoods.

8.9. The Freight Forwarder is not entitled to the benefit of the limitation of liability if it is proved that the loss, damage or delay in delivery resulted from a personal act or omission of the Freight Forwarder done with the intent to cause such loss, damage or delay, or recklessly and with knowledge that such loss, damage or delay would probablyresult.

 

9. Applicability to Actions inTort

These conditions apply to all claims against the Freight Forwarder relating to the performance of the contract evidenced by this FBL, whether the claim be founded in contract or in tort.

 

10. Liability of Servants and otherPersons

10.1. These conditions apply whenever claims relating to the performance of the contract evidenced by this FBL are made against any servant, agent or other person (including any independent contractor) whose services have been used in order to perform the contract, whether such claims are founded in contract or in tort, and the aggregate liability of the Freight Forwarder and of such servants, agents or other persons shall not exceed the limits in clause8.

10.2. In entering into this contract as evidenced by this FBL, the Freight Forwarder, to the extentof these provisions,does not only act on his own behalf, but also as agent or

 

trustee for such persons, and such persons shall to this extent be or be deemed to be parties to this contract.

10.3. However, if it is proved that loss of or such loss or damage to the goods resulted from a personal act or omission of such a person referred to in Clause 10.1., done with  intent to cause damage, or recklessly and with knowledge that damage would probably result, such person shall not be entitled to benefit of limitation of liability provided for in Clause 8.

10.4. The aggregate of the amounts recoverable from the Freight Forwarder and the persons referred to in Clauses 2.2. and 10.1 shall not exceed the limits provided for in these conditions.

 

11. Method and Route ofTransportation

Without notice to the Merchant, the Freigt Forwarder has the liberty to carry the goods on or under deck and to choose or substitute the means, route and procedure to be followed in the handling, stowage, storage and transportation of the goods.

 

12. Delivery

12.1. Goods shall be deemed to be delivered when they have been handed over or placed at the disposal of the Consignee or his agent in accordance with this FBL, or when the goods have been handed over to any authority or other party to whom, pursuant to the law or regulation applicable at the place of delivery, the goods must be handed over,   or such other place at which the Freight Forwarder is entitled to call upon the  Merchant to takedelivery.

12.2. The Freight Forwarder shall also be entitled to store the goods at the sole risk of the Merchant, and the Freight Forwarder’s liability shall cease, and the cost of such storage shall be paid, upon demand, by the Merchant to the FreightForwarder.

12.3. If at any time the carriage unter this FBL is or is likely to be affected by any hindrance or risk of any kind (including the condition of the goods) not arising from any fault or neglect of the Freight Forwarder or a person referred to in Clause 2.2. and which cannot be avoided by the exercise of reasonable endeavours the Freight Forwarder may:

abandon the carriage of the goods under this FBL and, where reasonably possible,  place the goods or any part of them at the Merchant’s disposal at any place which the Freight Forwarder may deem safe and convenient, whereupon delivery shall be deemed to have been made, and the responsibility of the Freight Forwarder in respect  of such goods shallcease.

In any event, the Freight Forwarder shall be entitled to full freight under this FBL and the Merchant shall pay any additional costs resulting from the above mentioned circumstances.

 

13. Freight andCharges

13.1. Freight shall be paid in cash, without any reduction or deferment on account of any claim, counterclaim or set-off, whether prepaid or payable atdestination.

Freight shall be considered as earned by the Freight Forwarder at the moment when the goods have been taken in his charge, and not to be returned in any event.

13.2. Freight and all other amounts mentioned in this FBL are to be paid in the currency named in this FBL or, at the Freight Forwarder’s option, in the currency of the country of dispatch or destination at the highest rate of exchange for bankers sight bills current for prepaid freight on the day of dispatch and for freight payable at destination on the day when the Merchant is notified on arrival of the goods there or on the date of withdrawal of the delivery order, whichever rate is the higher, or at the option of the Freight Forwarder on the date of thisFBL.

13.3. All dues, taxes and charges or other expenses in connection with the goods shall be paid by the Merchant.Where equipment is supplied by the Freight Forwarder, the Merchant shall pay all demurrage and charges which are not due to a fault or neglect  of the FreightForwarder

13.4. The Merchant shall reimburse the Freight Forwarder in proportion to the amount of freight for any costs for deviation or delay or any other increase of costs of whatever nature caused by war, warlike operations, epidemics, strikes, government directions or forcemajeure.

13.5. The Merchant warrants the correctness of the declaration of contents, insurance, weight, measurements or value of the goods but the Freight Forwarder has the liberty to have the contents inspected and the weight, measurements or value verified. If on such inspection it is found that the declaration is not correct it is agreed that a sum equal either to five times the difference between the correct figure and the freight charged, or to double the correct freight less the freight charged, whichever sum is the smaller, shall be payable as liquidated damages to the Freight Forwarder for his inspection costs and losses of freight on other goods notwithstanding any other sum having been stated on this FBL as freightpayable.

13.6. Despite the acceptance by the Freight Forwarder of instructions to collect freight, charges or other expenses from any other person in respect of the transport under this FBL, the Merchant shall remain responsible for such monies on receipt of evidence of demand and the absence of payment for whateverreason.

 

14.    Lien

The Freight Forwarder shall have a lien on the goods and any documents relating thereto for any amount due at any time to the Freight Forwarder from the Merchant including storage fees and the cost of recovering same, and may enforce such lien in any reasonable manner which he may think fit.

 

15. GeneralAverage

The Merchant shall indemnify the Freight Forwarder in respect of any claims of a General Average nature which may be made on him and shall provide such security as may be required by the Freight Forwarder in this connection.

 

16. Notice

16.1. Unless notice of loss of or damage to the goods, specifying the general nature of such loss or damage, is given in writing by the consignee to the Freight Forwarder when the goods are delivered to the consignee in accordance with clause 12, such handing over is prima facie evidence of the delivery by the Freight Forwarder of the goods as described in thisFBL.

16.2. Where the loss or damage is not apparent, the same prima facie effect shall apply if notice in writing is not given within 6 consecutive days after the day when the goods were delivered to the consignee in accordance with clause12.

 

17. Timebar

The Freight Forwarder shall, unless otherwise expressly agreed, be discharged of all liability under these conditions unless suit is brought within 9 months after the delivery of the goods, or the date when the goods should have been delivered, or the date when in accordance with clause 6.4. failure to deliver the goods would give the consignee  the right to treat the goods as lost.

 

18. PartialInvalidity

If any clause or a part thereof is held to be invalid, the validity of this FBL and the remaining clauses or a part thereof shall not be affected.

 

19. Jurisdiction and applicablelaw

Actions against the Freight Forwarder may be instituted only in the place where the Freight Forwarder has his place of business as stated on the reverse of this FBL and shall be decided according to the law of the country in which that place of business is situated.

 

OFFER CONDITIONS

1) The freight validity period will be specified in the e-mail that will be sent to you in addition to this agreement. We will be bound by this freight offer within the specified period of time, and it is accepted by the parties that a new offer can be reconsidered after this date.

2) Unless otherwise stated in the e-mail correspondence, this offer is prepared according to the "Advance Payment" operating condition and the time-period starts on the ship departure date in export loadings, and the ship arrival date on import loadings. The resulting demurrage fees are charged in advance irrespective of the time-period that is applicable to you.

3) Unless otherwise stated in the e-mails or bilateral agreements, this offer applies to non-IMCO loads. If the cargo is dangerous or causes obstructions to the transport vehicle or carriage, the load can be discharged from the cargo vessel or additional charges may be requested on the ship-owner’s request. In such a case, all obligations will be recourse to you.

4) Changes that may occur in the freight items (BAF, CAF, PRIMAGE, WRS, GRI, PSS, etc.) will be reflected at the same rate as the freight.

5) The transfer port(s), transfer ship(s) and arrival times specified in our offer are planned or predicted information, may vary with various reasons and without notice. Transport: It is the responsibility of the shipping company and delays may occur due to weather conditions, strikes, state of war, port congestion, ship and route changes, etc. The above-mentioned date and/or duration of the "ETA" and/or "TRANSIT-TIME" is an estimate, and it does not contain any commitments, and may be changed without notice by the shipper.

6) Pricing for your load is due to the relevant owner's freight policy; On board date, gate in, will be made according to the scheduled ship departure date.

7) You will be charged extra expenses incurred for loadings made pursuant to expired offers.

8) The goods loaded into the container are obligatory to comply with the STANDARD ON PHYTOSANITARY MEASURES (ISPM). Compliance with these standards at the port of direct loading is the exporter’s responsibility and the responsibility of the importer at the port of discharge.

9) Our freight rates are valid if appropriate equipment is available. Please confirm the pre-installation equipment status.

10) Any expenses incurred for loading due to any missing or incorrect statements, any changes to be requested after the departure of the ship, and any charges or costs whatsoever that may arise due to documents not delivered on time by the loader will all be recourse to you.

11) It is not the responsibility of the carrier for loading, unloading and stowage, unless otherwise written by the parties and clearly understood. You cannot request any claim whatsoever for damages arising from unloading, stowing or loading.

12) Packaging is also the responsibility of the shipper unless otherwise written and expressly understood by the parties. The shipper shall be liable for any damages arising from packaging.

13) Calculation in partial shipments shall be made based on 1 CBM = 1 ton. The higher value will be taken to be valid in M3 or TON calculations.

14) For each container in FCL import loadings, a warehouse voucher of USD 2000 each will be charged for 20 containers and USD 1000 per container for 40 containers.

15) An economic crisis that may occur, famine and other reasons, such as increases in oil prices, devaluation, deflation, and all kinds of unforeseen circumstances not limited to what is listed here including any kind of unanticipated situation and force majeure, during the carrying out of this contract, we reserve the right to make changes in the freight cost against the price increases that may occur.

16) The demurrage free time and demurrage schedule for the installation will be determined by us.

17) Port costs will be applied according to the loading port and the ship-owner’s agency tariffs, and the possible changes will be reflected on to you.

18) For payments made in TL, the exchange rate will be based on the Türkiye Is Bankasi effective exchange rate on the day of payment. For the amount of exchange rate difference that may arise from TL payments, the Exchange Rate Difference invoice will be billed in accordance with the provisions of the general communiqué of VAT practices B/1.2.2 issued in the Official Gazette on 26.04.2014 and with the acceptance of this offer you hereby accept in advance any billing of the Exchange Rate Difference invoice.

19) In the event of a Telex release, in addition to the bill of lading, the Telex release fee for each set will be billed according to the loading port and the ship-owner's agency tariffs.

20) This offer is valid in the case that the total value of the goods carried is USD 250000 and below. Your loads above this amount are subject to our approval and our company does not accept liability for any damages or loss that may arise due to the failure of informing you of your loads that have exceeded this amount. Such confirmation shall be made in writing and in a clear manner. The initiation of the process in this regard does not mean that implied consent is given. In the case where we realise that the load amount is over USD 250,000 a new freight offer will be offered, and if this offer is not accepted, the carriage work shall not be done and if the opposite party has suffered losses with regards to this, you agree that you will not make any claims whatsoever.

21) Any liability and expense associated with the cargo not received by the buyer is is the liability of the loading company and the buyer is jointly and severally liable liable to the same extent.

22) Loadings of over 15 tons made to 20dc containers will be subject to OWS: Over weight surcharges.

23) If the load is partially or completely lost during the transport, the payment of the invoices, which are billed by us for freight and port costs, is deemed to be accepted in full and unconditionally by you with acceptance of this offer.

24) The FBL terms referenced in the link will be applicable on matters not specified in this offer.

25) In the disputes arising out of this offer, the competent law is Turkish Law and the competent courts are the Courts of Izmir and Izmir Enforcement Offices.

26) This offer will be deemed accepted by you once you have instructed us to commence loading.

27) Shipper/consignor  accepts and confirms to be fully responsible and cover&pay all storage and / or demmurage or all other relevant charges in case the consignee refuses to import the cargo or leaves the cargo to customs due to any problem or dispute may arised between shipper or else related with any other problem related with goverment not limited but because any other issue .

29) The Merchant will be liable for the all costs regarding to freight (demmurage, storage, disposal etc.) in the case of non delivery of the ordino by the consignee notwithstanding of the INCOTERMS of the carriage

30)The Merchant will be jointly and severally liable for the all costs regarding to freight (demmurage, storage etc.) in the case of delivery of order and/or delivery of the goods from the port by the consignee notwithstanding of the INCOTERMS of the carraige.

31) Demurrage schedule is provided for your information:

STANDART CONTAINER                 20'DV   40'DV   40'HC

Free Time                                           7 Day   7 Day   7 Day

From 8th day up to 12th day                 $35     $45     $45

From 13th day up to 17th day                $70     $90     $90

After 18th day                                         $95     $120    $120

 

SPECIAL CONTAINER                       (20'OT/FR/TK/PL/RF)    (40'OT/FR/TK/PL/RF)

Free Time                                                                 3 Day               3 Day

From 4th day up to 8th day                                       $135                $135

After 9th day                                                              $270                $270

 

In case total amount of the demmurage that shipping line will charge to “Forwarder” will be higher then the demmurage amount that will be calculated as per  this tarif ;  the shipping line’s demmurage tarif will be valid and Forwarder will re-calculate the demmurage amont as per the tarif of shipping line and will reflect the total amount directly to shippier/consignor accordingly.
 

CUSTOMS TERMS

ENGLISH
Declaration for transhipment
To tranship
Packing list
Warehouse
Bonded warehouse
Warehouse receipt
Original ship’s commercial, original manifest
ATA carnet
ATR movement certificate
Average
Identical goods
Favourable tariff treatment
Non-discriminatory customs tariff
Inspection of luggage
Binding tariff information
Simplified procedure
Applicant
Verifying the existence and authenticity of documents
Declared value
Declarant
Computer system
Computerized Customs Activities
Phytosanitary certificate
Unloading
Port of unloading
Packing list/certificate of weight
Exit customs
Multilateral agreement
Inward processing
Mode of transport inland
Stamp duty
Exchange
Goods in the unaltered state
Customs maritime zone
Boarding and search of ships
Overseas countries
Detailed declaration
Transferable letter of credit
Foreign trade policy
Direct representation
Bulk cargo
Indirect representation
Indirect tax
Direct tax
Exchange rate
World Customs Organisation
World Trade Organisation
Accompanying document/attached* document
Customs regime with economic impact
Electronic Data Interchange (EDI)
Handling
Order bill of lading
Most-favoured –nation –tariff
Deferred control
Charges having an effect equivalent to customs duties
Equivalent goods
Marchandise
Description of goods
Presentation of goods to customs
Abandonment of goods to customs
Placing of goods under a customs procedure
Placing of goods under customs approved treatment or use
Exportation of goods
Destruction of goods
Importation of goods
Examination of goods
Release of goods
Commercial description of goods
Re-exportation of goods
EUR1 movement certificate
Countervailing duty
Invoice
Invoice amount
To draw up an invoice
Invoice price
Protection of intellectual and industrial property rights
Physical inspection
Irrevocable letter of credit
Temporary export goods
Temporary admission
Temporary relief
Traditional supplier
General warehouse
Global quota
Enlarged customs territory
Natural person
Returned goods
Drawback system
Country of first destination
Flat-rate charges
Customs warehousing
Customs declaration form
Customs declaration
Discharging declaration
Control by the customs authorities
External tariff
Customs goods
Customs Ethics Day
Supervision by the customs authorities
Customs Modernization Project
Customs office
Customs procedures/transactions
Customs Code
Customs Valuation Committee
Processing under customs control
Customs official
Customs rules/legislation
Customs investigator
Customs enforcement
Transportation under customs seal
Customs brokers
Customs procedure
Advisory Committees on Customs Matters
Customs status
- Customs debt
- Customs duties
Shedule of customs duties
To suspend customs duties
Exempted from customs duty
Customs Data Warehouse System
Customs authorities
Outward processing
Financial analyst
Copy for return/ Return copy
Territorial enclave
Internal frontier
Inland waterway transport
Administrative arrangement
Carrying out official inquiries
Export goods
Declaration of exportation
Export refund
Export certificate
Exportation
Export duties
Replacement product
Bilateral agreement
Manufacturing defect
Manufacturer's analysis certifacate
Study trip, study tour
Reduced rate of import duty
Delivery ship, letter of carriage
Workload
Compensating product
Processing operations, processing activities
- Goods resulting from the processing of agricultural products
-Processed agricultural products
İmport certificate
Quantitative import restrictions
Import duties
Holder of the authorization
Smuggling
Exchange control regulations
Normally resident
Discharged document
Cash voucher
Inspecting goods carried by or on persons
Declaration of value
Ad valorem tariff
Bill of lading
Sale of consignment
Protective measures
Country of origin
Cash against goods, Cash on delivery
Origin rules
Certificate of origin
Country of origin
Usual handling
Means of transport
İnspecting means of transport
End-use
Normal procedure
Advance-fixing certificate
Common agricultural policy
Summary declaration
Postal customs formalities
Proforma invoice
Holder of the procedures
Distortion of competition
Bribery
Health record
Suspension system
Supplier
Transaction value method
Free warehouse
Free zone
Declaration of release for free circulation
Release for free circulation
Goods released for free circulation
Free port
Free trade area
Consignment
Zero rate of import duty
Zero rate of duty
Customs border post
Post-clearance examination /postrelease control
Certificate of specification
Standard exchange system
Stock record, stores accounts
Commitment letter
Duty due
Counterfeit goods
Deferred payment
Total relief
Rate of adjustment
Para-tariff barriers
Non-tariff barriers
Non-tariff common commercial policy measures
Explanatory notes of tariff
Tariff quotas
Tariff classification
Tariff ceilings
General rules for the interpretation of the tariff
Certified invoice
Goods to be disposed
Bill of lading
Date of notification
Single Administrative Document (SAD)
Copyright
Preferential tariff treatment, Preferential tariff measure
Enterprise/undertaking
Delivery order
Commercial policy measures
Non-commercial goods
Commercial goods
Total quality management
Community goods
Transit procedure
Transit security
Consumption product
Person established in the customs territory of the Turkey
Custons territory of the Turkey
Legal person
Third country
Product
Irregularity
Drawback of duties Repayment of duties
Data processing technique
Rate of yield
Authorized consignee
Authorized consignor
Corruption
Declarant

INTERNATIONAL TERMS

TERMS DESCRIPTION
a/a Always afloat (Daima yüzer durumda)
a.a.r Against all risks (Tüm risklere karşı)
Air consignment note Hava konşimentosu
Airport of arrival Varış hava limanı
Airport of departure Kalkış hava limanı
Airway bill Hava konşimentosu
Always safely afloat Her zaman yüzer durumda
a.m. Ante meridiem (Öğleden önce)
Amounts Meblağ
Approx. Approximate/y (Aşağı yukarı, yaklaşık)
ARR Arrival (Varış saati)
B/L Bili of Lading (Konşimento)
Booking Rezervasyon
Breakdown clause (Of-off-hire clause) Zaman kira anlaşmasına veya poliçelerine geminin bozulması,çarpışması veya donanım yetersizliği durumunda kira sorununun hangi esaslara bağlı olarak çözüleceğini belirlemek için kullanılır.
Breaking buik Gemiyi boşaltmaya başlama
Brokerage Broker (simsar)'ın kiralama sözleşmesiyle ilgili hizmetinden dolayı hak ettiği komisyon
B.S. Bottom stowed (Ambarda istiflenmiş)
B.S.T. British Summer Time (ingiliz Yaz Saati)
Bulk Dökme yük (Bir ambalaj içinde olmayan yük, örn. kömür)
Bulk freight Ağırlığı az ancak istif faktörü yüksek olan yük
ca. Cırca (Tahminen)
c.a.d. (c/d) Cash against documents (Vesaik mukabili)
c.a.f. Coüt, assurance, fret, c.i.f. (Malın bedeli, sigorta ve navlun)
Cargo Kargo, yük
Carriage Taşıma, nakliye
Carrier Taşıyıcı
c.o.d. Cash on delivery (Teslimde ödemeli)
C.C. Charges co/lect (Masraflar Buyerya ait)
Certificate of Origin Menşei şahadetnamesi
c.+f Cost and freight (Malın bedeli ve taşıma ücreti)
c.+i Cost and Insurance (Malın bedeli ve sigorta)
Charge Masraf, harç, ücret
Chargeable vveight Ücrete tabi ağırlık CİF
CHP Taşıma ve sigorta bedeli ödenmiş olarak teslim
c.i.f. Malın bedeli, sigorta ve navlun
c.i.f.+c Cost, Insurance, freight and commision (Malın bedeli, sigorta, navlun ve komisyon dahil)
c.i.f.+i Cost, insurance, freight and commision and interest (Malın bedeli, sigorta, navlun ve  banka giderleri dahil)
c.i.f landed Cost, insurance, freight, landed (Malın bedeli, sigorta, navlun ve boşaltma masrafları dahil) City
c.k.d. Completely knocked down (Taşınmak için tümüyle sökülüp kurulabilen)
Claims Şikayetler c/o : Çare of. (Vasıtasıyla)
c.o.d. Cash on Delivery (Teslimde ödemeli)
Collecting fee Varış limanında malı gemiden almak için ödenen ücret
Commodity rates Nakliyede uygulanan ücret tablosu
Conditions of contract Sözleşme koşullan
Consignee Kendisine mal gönderilen
Consignment Gönderilen mal, mal gönderme, sevkiyat
Consignor Mal gönderen
Consolidator lATA'ya üye olan ve malları birleştirip toplu olarak sevkeden kuruluş
Consular Invoice (C.I.) Tasdikli fatura
c.o.s. Cash on shipment (Sevkiyat karşılığında peşin ödeme)
c.p.d. Charterer pays dues (Harçları kiralayan öder)
CPT Taşıma ücreti ödenmiş olarak teslim
CRF Mal bedeli ve navlun
c.t Conference terms (Düzenli hat gemi şirketlerinin aralarında yaptıkları anlaşmanın koşullan)
Current rates Cari fiyatlar
Customs broker Gümrük komisyoncusu
Customs clearance Gümrükleme, gümrükten çekme
Customs declaration Gümrük beyannamesi
DAF Sınırda teslim
d.d. Dangerous deck (Tehlikeli malların istif edildiği güverte)
DDP Gümrük resmi &oumouml;denmiş olarak teslim
DDU Gümrük resmi ödenmeksizin teslim
dead freight Pişmanlık navlunu
Delivering carrier Varış limanına ulaşan malları Buyerya ulaştıran taşımacı
Delivery service Teslimat servisi
Demurrage Demoraj
DEP Departure (Hareket saati)
DES Gemide teslim
DEQ Rıhtımda teslim
Dispatch money Dispeç ücreti, geminin yükleme veya boşaltmayı zamanından önce yapması durumunda ödenen ek ücret
d.i.c. Deadweight loading capasity (Geminin yük alma kapasitesi)
d.i.o Dispatch loading only (Yanlız yüklemede ödenen dispeç ücreti)
d/p Documents againstpayment (Ödemenin yapılması karşılığında vesaikin yollanması)
Emergency rates Acil durumlarda konferans'a bağlı gemilerin uyguladıkları tarife
e.t.a. Estimated time of arrival (Geminin tahmini varış zamanı)
E.T.C. Expected to complete (Muhtemel iş bitirme süresi)
Ex ship Gemiden teslim
EXW işyerinde teslim
f.a.c. Fast as (she) can :Yükleme/boşaltma esnasında geminin tüm imkanları kullanılarak işin mümkün olduğunca hızlı yapılması
         
f.a.s. Free a/ongside ship (Gemi borsasında teslim fiyatı)
F.C.A Taşıyıcıya teslim
F.C.R. Forwarding agent's certificate of receipt (Taşıma komisyoncusunun tesellüm belgesi)
F.C.T. Forvvarding agent's certificate of transport (Taşıma komisyoncusunun taşıma belgesi)
f.o.a. free on aircraft (Uçakta teslim)
f.o.b. free on board (Gemide teslim)
Force majeure Mücbir sebep
f.o.t Free on truck (Kamyonda teslim)
f.t. Ful! terms (Navlun piyasasında tüm komisyonların ve indirimlerin dahil olduğunu belirtir.)
Gateway charges Hava limanında yükün aktarılması için yapılan tüm masraflar
General cargo rates Karışık yükle ilgili ücret tablosu
Goods Emtia, mal Handling :Yükleme işlemleri
I.C.C. Institue cargo clauses (ingiliz sigortacılar Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan bazı kalıp hükümler)
Incoterms International commercial terms (Uluslararası ticari terimler)
in regular turn Muntazam sırayla
Landing charges Boşaltma masrafları
L/C Letter of credit (Akreditif)
Liner terms Düzenli hat koşulları
Livraison en cale Bu şart sözleşmeye konulduğunda, Buyer mallan geminin ambarında teslim almak zorundadır ve her türlü boşaltma masrafı ve rizikosu kendisine aittir.
L.S&D charges Landing, storage and delivery charges (Boşaltma, depolama ve teslimat harçları)
L/T Long ton (Büyük ton :1016.047 kg)
Main port Ana liman
M/R Mate's receipt (Yükün gemiye alındığını bildiren ve ikinci kaptan tarafından veya onun adına imzalanan geçici olarak konşimento yerine geçen ordino/makbuz)
n.o.p. Not othervise provided (Başka bir şekilde temin edilmemektedir)
Offload Boşaltılmış yük
Open rates Açık tarife
o.w.h. Ordinary vvorking hours (Normal çalışma saatleri)
pd paid (ödendi)
p.m. Post meridiem (Öğleden sonra)
p.o.d. Payment on delivery (Teslimde ödemeli)
Shipment Sevkiyat
Subopen Subject to being öpen (Açık olması koşuluyla)
Surcharge Sürjarj (Liman tıkanması, sıkışması gibi nedenlerle geçici olarak fazla alınan navlun)
terminal service Şehir içi terminal servisi
Thru B/L Tek konşimento
Trace Yerine ulaşmayan sevkiyatlarla ilgili yapılan soruşturma
u.c. Olağan koşullar
w/m Weight or measurement (Navlunun ağırlığa veya hacme göre hesaplanması) 

CONTAINER SIZES

Dry Container - 20'
Interior Dim. L: 5,898mm W: 2,350mm H: 2,390mm
Door Opening - 2,240mm 2,280mm
Top Opening - - -
Tare Weight 2,200kg 4,850lbs -
Cubic Cap. 33,0cbm 1,179cu.ft -
Payload 24,800kg 54,673lbs -
Dry Container - 40'
Interior Dim. L: 12,035mm W: 2,350mm H: 2,393mm
Door Opening - 2,339mm 2,274mm
Top Opening - - -
Tare Weight 3,700kg 8,156lbs -
Cubic Cap. 67,0cbm 2,393cu.ft -
Payload 28,800kg 63,491lbs -

 

Dry Container - 40'
Interior Dim. L: 12,030mm W: 2,350mm H: 2,690mm
Door Opening - 2,340mm 2,579mm
Top Opening - - -
Tare Weight 3,930kg 8,663lbs -
Cubic Cap. 76,0cbm 2,714cu.ft -
Payload 28,570kg 63,984lbs -

 

Dry Container - 45' High Cube
Interior Dim. L: 13,556mm W: 2,352mm H: 2,695mm
Door Opening - 2,340mm 2,579mm
Top Opening - - -
Tare Weight 4,590kg 10,118lbs -
Cubic Cap. 86,0cbm 3,071cu.ft -
Payload 27,910kg 61,529lbs -
Flat Rack Container - 20'
Interior Dim. L: 5,935mm W: 2,398mm H: 2,327mm
Door Opening - - -
Top Opening - - -
Tare Weight 2,560kg 5,643lbs -
Cubic Cap. - - -
Payload 21,440kg 47,265lbs -
Flat Rack Container - 20'
Interior Dim. L: 5,966mm W: 2,418mm H: 2,286mm
Door Opening - - -
Top Opening - - -
Tare Weight 2,970kg 6,547lbs -
Cubic Cap. - - -
Payload 27,030kg 59,589lbs -
Flat Rack Container - 40'
Interior Dim. L: 12,080mm W: 2,420mm H: 2,103mm
Door Opening - - -
Top Opening - - -
Tare Weight 5,480kg 12,080lbs -
Cubic Cap. - - -
Payload 25,000kg 55,113lbs -
Flat Rack Container - 40' Collapsible
Interior Dim. L: 12,064mm W: 2,369mm H: 1,943mm
Door Opening - - -
Top Opening - - -
Tare Weight 5,200kg 11,463lbs -
Cubic Cap. - - -
Payload 39,800kg 87,741lbs -
Reefer Container - 20'
Interior Dim. L: 5,440mm W: 2,294mm H: 2,237mm
Door Opening - 2,286mm 2,238mm
Top Opening - - -
Tare Weight 2,750kg 2,062lbs -
Cubic Cap. 27,9cbm 986cu.ft -
Payload 24,250kg 53,460lbs -
Reefer Container - 40'
Interior Dim. L: 11,577mm W: 2,294mm H: 2,210mm
Door Opening - 2,286mm 2,238mm
Top Opening - - -
Tare Weight 3,950kg 8,708lbs -
Cubic Cap. 58,7cbm 2,073cu.ft -
Payload 28,550kg 62,940lbs -
Reefer Container - 40' High Cube
Interior Dim. L: 11,577mm W: 2,294mm H: 2,509mm
Door Opening - 2,290mm 2,535mm
Top Opening - - -
Tare Weight 4,150kg 9,148lbs -
Cubic Cap. 67,0cbm 2,366cu.ft -
Payload 28,350kg 62,499lbs -
Reefer Container - 45' High Cube
Interior Dim. L: 13,102mm W: 2,286mm H: 2,509mm
Door Opening - 2,294mm 2,535mm
Top Opening - - -
Tare Weight 5,200kg 11,463lbs -
Cubic Cap. 75,4cbm 2,663cu.ft -
Payload 27,300kg 60,184lbs -
Open Top Container - 20'
Interior Dim. L: 5,893mm W: 2,346mm H: 2,353mm
Door Opening - 2,338mm 2,273mm
Top Opening 5,488mm 2,230mm -
Tare Weight 2,200kg 4,850lbs -
Cubic Cap. 32,0cbm 1,143cu.ft -
Payload 28,280kg 62,344lbs -
Open Top Container - 40'
Interior Dim. L: 12,056mm W: 2,347mm H: 2,379mm
Door Opening - 2,343mm 2,279mm
Top Opening 11,622mm 2,214mm -
Tare Weight 3,800kg 8,377lbs -
Cubic Cap. 67,0cbm 2,393cu.ft -
Payload 28,700kg 63,270lbs -
Open Top Container - 40' Open Side/Top
Interior Dim. L: 5,928mm W: 2,318mm H: 2,257mm
Door Opening - 2,286mm 2,278mm
Top Opening 5,350mm 2,138mm -
Tare Weight 2,775kg 6,117lbs -
Cubic Cap. 31,0cbm 1,107cu.ft -
Payload 21,225kg 49,791lbs -
Artificial Tweendeck - 40'
Interior Dim. L: 11,823mm W: 2,197mm -
Door Opening - - -
Top Opening - - -
Tare Weight 4,860kg 10,714lbs -
Cubic Cap. - - -
Payload 39,580kg 87,256lbs -